Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Danh sách đề tài - phòng Hóa Môi trường biển - IMER

Đăng lúc: Thứ năm - 28/02/2019 11:19 - Người đăng bài viết: admin
+ Phòng Hóa môi trường biển được thành lập từ năm 1959 với tên ban đầu là “Phòng hóa học” thuộc Viện Nghiên cứu biển Hải Phòng, trực thuộc “Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước”. + Năm 1975, sau khi giải phóng Miền Nam, một bộ phận cán bộ chuyển vào tiếp quản Hải dương học viện Nha Trang, phòng được sát nhập với phòng địa chất thành khối “Điều kiện tự nhiên” thuộc Trạm nghiên cứu biển vịnh Bắc Bộ. + Sau đó, phòng được tách ra và năm 1989 được đổi tên là “Phòng Hóa học ô nhiễm biển”. + Năm 2013 phòng được đổi tên là “Phòng Hóa môi trường biển” thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
Về nhân lực: Hiện nay, phòng Hóa Môi trường biển có 8 cán bộ, trong đó 5 biên chế và 3 hợp đồng khoa học. Về trình độ chuyên môn, phòng hiện có 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 02 cử nhân và 01 kỹ sư.
- Danh sách các cán bộ phòng Hóa đang làm việc:
1. ThS. Cao Thị Thu Trang – Phó trưởng Phòng, phụ trách phòng – Hóa phân tích
2. TS. Lê Xuân Sinh – Phó trưởng Phòng – Kỹ thuật môi trường
3. TS. Dương Thanh Nghị - Khoa học Môi trường
4. ThS. Lê Văn Nam – Kỹ thuật môi trường
5. ThS. Phạm Thị Kha – Hóa phân tích
6. CN. Nguyễn Văn Bách – Khoa học Môi trường
7. KS. Bùi Thị Minh Hiền – Kỹ thuật môi trường
8. CN. Đinh Hải Ngọc – Khoa học Môi trường
 
- Danh sách các cán bộ phòng Hóa đang làm việc:
8. CN. Vũ Thị Lưu – đã về hưu 2017
9. ThS. Phạm Văn Lượng – nguyên Phó trưởng phòng, đã về hưu 2016
10. TS. Lưu Văn Diệu- nguyên Trưởng phòng, đã về hưu 2005

  • 02 đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình KC.09/11-15 và KC.08/16-20
  • 01 nhiệm vụ cấp quốc gia thực hiện từ 1999 – 2019
  • 05 đề tài cấp Viện Hàn Lâm KH & CN VN
  • 12 đề cấp Viện TNMT biển
  • 11 đề tài và nhiệm vụ cấp tỉnh, thành phố

STT Tên đề tài, nhiệm vụ,
dự án
Chủ nhiệm Cấp đề tài Thời gian thực hiện
1 Chương trình quan trắc biển ven bờ phía Bắc Việt Nam. ThS. Phạm Văn Lượng;
TS. Dương Thanh Nghị
Nhiệm vụ cấp quốc gia 1999 - 2019
2 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí trong nghiên cứu môi trường và sinh vật biển ThS. Đoàn Huyền Châu, ThS. Cao Thị Thu Trang Đề tài cấp IMER1 2000
3 Điều tra đánh giá chất lượng môi trường nước ven bờ vùng biển Tiên Lãng (Hải Phòng) làm cơ sở cho quy hoạch nuôi trồng thủy sản của khu vực (2000-2001) ThS. Cao Thị Thu Trang Đề tài cấp IMER2 2001
4 Ứng dụng phương pháp sắc ký khí phân tích dư lượng HCBVTV cơ phospho trong nước và trầm tích vùng biển ven bờ Đồ Sơn, Hải Phòng ThS. Cao Thị Thu Trang Đề tài cấp IMER3 2003
5 Phân tích phenol và chất tẩy giặt trong nước bằng phương pháp so màu ThS. Cao Thị Thu Trang Đề tài cấp IMER4 2004
6 Đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ môi trường biển đảo Cát Bà. ThS. Cao Thị Thu Trang Cấp
thành phố Hải Phòng
2007 -2008
7 Mua sắm thiết bị và kiểm chuẩn phương pháp khảo sát, phân tích môi trường không khí tại phòng thí nghiệm Hoá học Môi trường Biển, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển TS. Lê Xuân Sinh Đề tài cấp IMER5 2007 -2008
8 Nghiên cứu sự tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ bền và đề xuất giả pháp giảm thiểu ngăn ngừa ô nhiễm trong biển ven bờ ba vùng trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) Việt Nam.  TS. Dương Thanh Nghị Cấp VAST1 2008 -2009
9 Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững khu vực Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long TS. Trần Đức Thạnh, Ths. Cao Thị Thu Trang, Ths. Vũ Duy Vĩnh Cấp tỉnh Quảng Ninh 2008-2009
10 Thử nghiệm đánh giá sức tải môi trường của sông Bạch Đằng và sử dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. ThS. Cao Thị Thu Trang Cấp VAST2 2009
11 Đánh giá khả năng tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong vùng biển ven bờ Hải Phòng. TS. Dương Thanh Nghị Cấp
thành phố Hải Phòng
2009 -2010
12 Khảo sát cơ sở môi trường vịnh Hạ Long”, hợp tác với nhóm JICA, Nhật Bản (2010) ThS. Cao Thị Thu Trang Hợp đồng với nhóm JICA 2010
13 Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2025 TS. Trần Đức Thạnh, Ths. Cao Thị Thu Trang Cấp
thành phố Hải Phòng
2010
14 Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm có độc tính trong một số loài đặc sản ở vùng triều ven bờ Đông bắc Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa, phòng tránh. TS. Lê Xuân Sinh Cấp
VAST3
2011 -2012
15 Đánh giá sức tải môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững TS. Trần Đức Thạnh, Ths. Cao Thị Thu Trang, CN. Vũ Thị Lựu Cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế 2011-2013
16 Đánh giá sức tải môi trường của một số thủy vực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam phục vụ phát triển bền vững. TS. Lưu Văn Diệu Cấp nhà nước KC09/11-15 2013 -2015
17 Báo cáo hiện trạng môi trường Vung Viêng ThS. Cao Thị Thu Trang Hợp đồng với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và phát triển Cộng đồng (MCD) 2015
18 Nghiên cứu một số dạng tồn tại của thủy ngân ở vùng cửa sông Bạch Đằng. TS. Lê Xuân Sinh Đề tài cấp IMER6 2015
19 Xác định và đánh giá mức độ phát thải các khí nhà kính tại các khu vực đất ngập nước triều, thành phố Hải Phòng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. ThS. Lê Văn Nam Đề tài cấp IMER7

 
2015
20 Nghiên cứu xác định hệ số phát thải khí nhà kính (CH4, H2S) từ đất ngập nước ven biển Hải Phòng. ThS. Lê Văn Nam Đề tài cấp IMER8 2016
21 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến mức độ phát triển của ngao Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) tại huyện Cát Hải. TS. Lê Xuân Sinh Đề tài cấp IMER9 2016
22 Nghiên cứu ảnh hưởng của nền đáy, độ mặn, nhiệt độ và thời gian phơi bãi đến mức độ phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất nghề nuôi ngao Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851). TS. Lê Xuân Sinh Cấp
VAST4
2016 -2017
23 Đánh giá sức tải môi trường vùng biển ven bờ Móng Cái phục vụ quy hoạch chi tiết vùng NTTS tập trung thành phố Móng Cái
 
TS. Nguyễn Văn Quân, Ths. Cao Thị Thu Trang Phòng Kinh tế thành phố Móng Cái 2017
24 Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường khu vực khu công nghiệp Đình Vũ đối với khả năng tiếp nhận các dự án hóa chất, hóa dầu. ThS. Cao Thị Thu Trang Cấp Thành phố
Hải Phòng
2017 -2018
25 Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh cho một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam. TS. Lê Xuân Sinh Cấp nhà nước KC.08/16-20 2017 - 2020
26 Nghiên cứu đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb và Cd) trong loài rong Câu Chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata Zhang & Xia) tại một số đầm nuôi khu vực Hải Phòng. CN. Nguyễn Văn Bách Đề tài cấp IMER10 2018
27 Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản và công bố các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường. ThS. Cao Thị Thu Trang Tỉnh
Quảng Ninh
 
2018 -2020
 
28 Đánh giá nhanh môi trường, sinh thái vùng bờ biển khu vực vịnh Cát Bà, Cát Đồn và Gia Luận, huyện Cát Hải (Hải Phòng) ThS. Cao Thị Thu Trang Đề tài cấp IMER11 2018
29 Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và đề xuất giải pháp quản lý chất thải vi hạt nhựa (microplastics) trong môi trường biển ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh. TS. Dương Thanh Nghị Cấp
VAST5
2019-2020
30 Đánh giá sức tải môi trường vùng biển ven huyện Đầm phục vụ “Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình huyện Đầm Hà” TS. Nguyễn Văn Quân, Ths. Cao Thị Thu Trang UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 2019
31 Nghiên cứu xác định hàm lượng carbon (DIC, DOC, POC) và đánh giá bước đầu về sự chuyển tải trong môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng ThS. Lê Văn Nam Đề tài cấp IMER12 2019

Tác giả bài viết: Văn Bách

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Bizmac.com -thiết kế web 24/7

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858