Hội thảo khoa học KC 08/16-20 lần thứ II

Hội thảo chương trình KC 08/ 16-20 " Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai" tổ chức tại Đà Nẵng.
Hội thảo khoa học KC 08/16-20 lần thứ II
Chương trình KC 08/16-20 lần II tổng kết các hoạt động của 22 đề tài trong tổng số 31 đề tài đang triển khai. Bao gồm lính vực thiên tai và môi trường. Chương trình đang mở mới 07 đề bài, nâng tổng số đề tài lên 38 đề tài giai đoạn 2016- 2020.

Để biết thông tin về chương trình và các đề tài mở mới, click here !

Tác giả bài viết: Minh Hiền