Công nhận giải pháp hữu ích: "Quy trình sức tải của thủy vực ven biển"

Quy trình này đã được Cục sở hữu trí thuệ công nhận là giải pháp hữu ích trong 10 năm, số mã 1872.
Công nhận giải pháp hữu ích: "Quy trình sức tải của thủy vực ven biển"
Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xác định sức tải của thủy vực ven biển, quy trình bao gồm các bước: a) xác định tổng thể khu vực cần xác định sức tải; b) xác định mức độ phát thải chất ô nhiễm; c) xác định khả năng tự làm sạch của thuỷ vực; và d) đưa ra kết luận về sức tải của thủy vực. Giải pháp hữu ích cho phép xác định được khả năng chịu tải của thủy vực trong việc tự làm sạch chất gây ô nhiễm để từ đó đưa ra được giải pháp quản lý và xử lý thủy vực cần kiểm soát.

 

Các thủy vực có thể áp dụng: vùng cửa sông đổ ra biển, vùng vịnh, đầm phá. 

Tác giả bài viết: Xuân Sinh