Danh sách các tạp chí khoa học quốc gia uy tín Việt Nam

Công bố các kết quả nghiên cứu biển của Việt nam trên các tạp chí quốc gia và quốc tế rất quan trọng để đưa đến độc giả những thông điệp về chủ quyền biển đảo, các ứng dụng trong khoa học nhằm phát triển ngành kinh tế biển.

Tác giả bài viết: Xuân Sinh