Nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng trong thực vật ven biển

Đề tài CI.2/TMB.2018.CS2 có tên đầy đủ là: “Nghiên cứu đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb và Cd) trong loài rong Câu Chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata Zhang & Xia) tại một số đầm nuôi khu vực Hải Phòng”. Đề tài thực hiện nghiên cứu trong 9 tháng, từ tháng 03/2018 đến tháng 11/2018 tại các đầm nuôi khu vực Hải Phòng.
Đề tài đã hoàn thành tốt hai mục tiêu chính theo đề cương đặt ra là:
  • Xác định được hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb và Cd) rong biển bằng phương pháp khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS).
  • Xác định được sinh lượng, trữ lượng loài rong Câu Chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata Zhang & Xia) và đánh giá nguy cơ tích tụ một số kim loại nặng (Cu, Pb và Cd) trong rong Câu Chỉ vàng tại một số đầm nuôi khu vực Hải Phòng.
Đề tài đã sử dụng đồng thời các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp khảo sát, thu mẫu thực địa; phương pháp phân loại mẫu rong biển, phương pháp điều tra nhân dân, phương pháp xác định thành phần cơ học trầm tích, phương pháp phân tích kim loại nặng bằng ICP-MS…
Các kết quả của đề tài mở ra một hướng nghiên cứu mới tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển trong việc xác định hàm lượng các kim loại nặng (dạng vết) trong các loài rong biển có giá trị thực phẩm cao bằng phương pháp ICP-MS. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Viện Tài nguyên và Môi trường biển đánh giá xếp loại xuất sắc.

Để hoàn thành đề tài cơ sở trong thời gian quy định, tập thể nhóm thực hiện đã nhận được sự hỗ trợ khoa học của các cán bộ khoa học như: TS. Lê Xuân Sinh (Viện TN&MT biển); TS. Dương Thị Lim, ThS. Trần Đăng Quân (Viện Địa Lý, VAST); PGS. TS. Đàm Đức Tiến - chuyên gia thực vật biển và các cán bộ khác thuộc Viện TN&MT biển. Dưới đây là một số hình ảnh:

 

CN. Nguyễn Văn Bách tiến hành đo mẫu trên thiết bị ICP-MS


CN. Nguyễn Thị Nga thu mẫu rong Câu Chỉ vàng tại một đầm nuôi thuộc đảo Cát Hải


Chủ nhiệm đề tài CN. Nguyễn Văn Bách trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thị Nga