Sinh viên tham gia thí nghiệm

Phòng thí nghiệm của Viện Tài nguyên và Môi trường biển hàng năm đón nhiều sinh viên từ các trường đến thí nghiệm, thực tập, khảo sát và thu thâp số liệu.
Một số hoạt động hướng dẫn sinh viên thực tập tại phòng thí nghiệm của TS. Lê Xuân Sinh:

 Sinh viên đang thực hiện thao tác pha mẫu chuẩn KLN trong phòng thí nghiệm để thực hiện xây dựng đường chuẩn.Sinh viên được thực hành trực tiếp ngoài thực địaSinh viên đang thao tác thu mẫu không khí.
 

Tác giả bài viết: Xuân Sinh - Mai Huyên