Triển khai đề tài ứng dụng ảnh viễn thám để đánh giá tai biến môi trường vùng bờ biển Bắc Miền Trung

Đề tài cấp nhà nước với tên đầy đủ: "Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và trung bình, đa thời gian đánh giá tổng hợp tai biến môi trường vùng bờ biển Bắc Trung Bộ", mã số VT- UD-02/17-20.

TS. Trần Đình Lân - Viện trưởng chủ trì hội thảo triển khai đề tàiChủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Thảo trình bày kế hoạch thực hiện đề tài !Chủ nhiệm chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ phát biểu định hướng của đề tài trong thời gian thực hiện !


Đề tài sẽ được thực hiện bởi các nhà khoa học của Viện TNMT biển, Viện Công nghệ Vũ trụ và Viện Hải dương học Nha Trang

Tác giả bài viết: Văn Nam