Phân loại rác và thu gom là trách nhiệm của ai ?

Phân loại rác tại nguồn hay tại các hộ gia đình để tách các dòng chất thải rắn sinh hoạt, giúp cho quá trình tái chế và xử lý trở nên dễ dàng hơn.

Tác giả bài viết: Thanh Xuân