Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Công bố của TS Lê Xuân Sinh năm 2015- ngao Meretrix lyrata - yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nghề nuôi ngao

Đăng lúc: Thứ ba - 16/06/2015 08:27 - Người đăng bài viết: admin
1.      Lê Xuân Sinh, Cao Thu Trang và nnk, 2007. Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích Chất tẩy rửa trong môi trường nước, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XII.
2.      Cao Thu Trang, Lê Xuân Sinh và nnk, 2007. Phân tích phenol tổng số trong nước và nước thải, , Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển Tập XII.
3.      Lê Xuân Sinh, 2008. Sự phân bố thuỷ ngân phía tây vịnh Bắc Bộ, Việt Nam, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XIII.
4.      Trần Đình Lân, Lê Xuân Sinh, Đỗ Gia Khánh, 2008. Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng, Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, Tập XIV.
5.      Lê Xuân Sinh, 2009. Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam. Proceedings: the 4th jsps /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 2010.
6.      Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đỗ Gia Khánh, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (Hg) và kẽm (Zn) trong nghêu M. lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng, Tạp chí độc học, số 14.
7.      Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ kẽm và thủy ngân của nghêu Bến tre (Meretrix. lyrata) vùng cửa sông Bạch Đằng trong phòng thí nghiệm. Tuyển tập hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập VAST. Pp 192-198.
8.      Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng và nguồn thải thủy ngân khu vực cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí độc học, số 20. Pp 40-45. Bộ Tài nguyên và Môi trường.ISSN 1858-1140.
9.      Lê Xuân Sinh, 2011. Biến động hàm lượng kim loại nặng trong môi trường nước biển dải ven bờ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Tạp chí độc học, số 18, pp 15-21. Bộ Tài nguyên và Môi trường. ISSN 1858-1140.
10. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thanh, Đặng Kim Chi, 2011.Đánh giá mức độ tích tụ thủy ngân ở một số loài sinh vật biển tại Hải Phòng và đề xuất sử dụng an toàn thực phẩm. Tạp chí độc học, số 17, pp14-21. Bộ Tài nguyên và Môi trường. ISSN 1858-1140.
11. Lê Xuân Sinh, Đinh Ngọc Huy, 2011. Biến động nồng độ Hg và As trong môi trường nước biển dải ven bờ từ QN đến Nghệ An. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 129-138. ISBN 978-604-913-074-8
12. Đặng Hoài Nhơn, Lê Xuân Sinh và nnk, 2011. Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ miền Bắc giai đoạn 1999-2009. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 147-160.ISBN 978-604-913-074-8
13. Lê Xuân Sinh, 2011. Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở ven biển Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Tạp chí Biển Việt Nam, số 7/2011, tr. 17-21. ISSN 1859-0233
14. Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2011. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu (Meretrix Lyrata) ở cửa sông Bạch Đằng và ý nghĩa cảnh báo môi trường. Kỷ yếu hội nghị môi trường biển toàn quốc lần thứ 5. 10/2011, pp 269-275.
15. Sinh Le Xuan, Thanh Tran Duc, Chi Dang Kim, 2011. Study on Growth’s Rule of Hard Clam (Meretrix lyrata ) in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Environment and Natural Resources Research Vol. 1, No. 1; December 2011. Pp.139- 151.
16. Lê Xuân Sinh, 2012. Nghiên cứu ban đầu về tích tụ độc tố PCBs trong một số sinh vật bãi triều có giá trị kinh tế tại khu vực Đông bắc Bắc Bộ. Tạp chí độc học, số 21, pp31-38. Bộ Tài nguyên và Môi trường. ISSN 1858-1140.
17. Phạm Thị Kha, Dương Thanh Nghị, Lê Xuân Sinh, 2012. Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong trầm tích khu vực ven biển Hải Phòng. Tạp chí độc học, số 22, pp34-39. Bộ Tài nguyên và Môi trường.ISSN 1858-1140.
18. Lê Xuân Sinh, Mai Quang Tuấn, 2013. Hiện trạng nhiễm Asen ở một số loài sinh vật hai mảnh vỏ khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Tạp chí độc học, số 24, pp25-31. Bộ Tài nguyên và Môi trường.ISSN 1858-1140.
19. Lê Văn Nam, Lê Xuân Sinh, Mai Quang Tuấn, 2013. Bước đầu xác định dư lượng 2,4 - d trong phòng thí nghiệm và một số vùng biển Hải Phòng. Tạp chí độc học, số 24, pp25-31. Bộ Tài nguyên và Môi trường.ISSN 1858-1140.
20.  Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, 2013. Đặc điểm thủy hóa và qui luật sinh trưởng của nghêu bến tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) ở vùng cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3 – Tập 51, pp 294-300.
21. Phạm Quốc Ka, Lê Xuân Sinh, 2013Hiện trạng và thu gom rác thải sinh hoạt ở bến cảng, huyện đảo xa bờ ở thành phố Hải Phòng. Tạp chí biển Việt Nam, ISSN 1859-0233. Tạp chí Biển Việt Nam, số 9/2013, tr. 19-23. 
22. Phạm Quốc Ka, Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, 2013. Lượng giá kinh tế chất thải rắn trong xây dựng quy hoạch môi trường và quản lý chất thải rắn huyện thủy nguyên, Hải Phòng.Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. pp 57-59, số 24- (158), 12/2012.
23. Lê Xuân Sinh (2013) CNam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 5 – Tập 51, pp 573-586. ISSN 1859-1477.
24. Lê Xuân Sinh (2013) Các dạng tồn tại của thủy ngân trong môi trường nước bãi nuôi nghêu ở vùng cửa sông Bạch Đằng – Hải Phòng. Tạp chí độc học số 26, ISSN 1858-1140, pp 49-57.
25. Lê Xuân Sinh (2014) Ứng dụng mô hình thực nghiệm đánh giá khả năng tích lũy thủy ngân của nghêu meretrix lyrata tại vùng cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển tập 14 (số 3A), pp 276-283.
  1. Lê Xuân Sinh (2014) Đánh giá mức độ phát thải khí ô nhiễm từ các hoạt động giao thông vận tại ở đảo Cát Bà. Tạp chí Môi trường (Tổng cục Môi trường) tập 9, pp 50 – 51.
  2. Lê Xuân Sinh (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh ở ven biển Hải Phòng. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Khoa học toàn quốc lần 2: Sinh học biển và phát triển bền vững. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, pp 891 -898.
  3. Phạm Quốc Ka, Lê Xuân Sinh (2014) Hiện trạng thu gom rác thải sinh hoạt ở bến cảng, huyện đảo xa bờ  ở thành phố Hải Phòng. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Khoa học toàn quốc lần 2: Sinh học biển và phát triển bền vững. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, pp 899 -907.
  4. Lê Xuân Sinh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Thanh Hùng (2015) Đặc điểm môi trường vùng nuôi tu hài ở đảo Cát Bà, Hải Phòng. Tạp chí Môi trường (Tổng cục Môi trường). ISSN 1859 – 042X, Sô 1+2, trang 64-65. 
  5. Lê Xuân Sinh, Phùng Thị Hảo (2015). Hiện trạng và nguy cơ ô nhiễm dầu tại đảo Phú Quốc. Tạp chí Môi trường (Tổng cục Môi trường). ISSN 1859 – 042X, Sô 4, trang 29-30. 
  6. Lê Xuân Sinh, 2015. Nghiên cứu một số dạng tồn tại của Thủy ngân ở vùng cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 53 (3), trang 373-380. DOI: 10.15625/0866-708X/53/3/4392 (http://vjs.ac.vn/index.php/jst/issue/current)
  7. Lê Xuân Sinh, Lê Văn Nam, 2015. Tải lượng chất ô nhiễm đưa vào vịnh Đà Nẵng.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 15, Số 2; trang xx-xxx. DOI: 10.15625/1859-3097/15/2/.
Tác giả bài viết: TS. Lê Xuân Sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858