Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Hải Phòng

Đăng lúc: Thứ tư - 13/06/2012 11:18 - Người đăng bài viết: admin
Thông tin về các đề tài thực hiện tại khu vực biển Hải Phòng
CSDL Hai Phong:
 
1 Chu nhiem. ThS Vu Duy Vinh. Nghien cuu mo hinh thuy nhiet dong luc - sinh thai bien phuc vu nghien cuu va quan ly tai nguyen vung ven bo VN. 2009-2011. 
 
2 Chu nhiem TS. Tran Duc Thanh. Tieu du an so 5- de an 47, hop tac Trung Quoc: Tai nguyen va moi truong Vinh BB. 2009-2011.
 
3 Chu nhiem: TS. Nguyen Van Quan. Xay dung ke hoach hanh dong ve da dang sinh hoc Thanh pho Hai Phong den nam 2020. Cap thanh pho HP. 2011.
 
4 Chu nhiem: TS. Tran Dinh Lan. Xay dung co so du lieu quan ly cac nguon thai cong nghiep tren dia ban TP. Hai Phong (thi diem giai doan 1). Cap thanh pho HP. 2011.
 
5 Chu nhiem: PGS. TS. Tran Duc Thanh, Cao Thi Thu Trang. Quy hoach mang luoi quan trac moi truong tren dia ban Hai Phong den 2025.8/2010- 6/2011. Nhiem vu. 
 
6 Chu nhiem: TS. Nquyen Duc Cu. Danh gia tac dong thuy trach -dong luc cua tuyen de qoai lan bien Tien Lang. .1/2011-8/2011. Nhiem vu tp Hai Phong
 
7 Chu nhiem: TS. Nquyen Van Quan. Khoanh vung cac bai de nhom ca RSH tai mot so khu bao ton bien Viet Nam.2009-2010.Cap IMER. 
 
8 Chu nhiem: ThS. Le Xuan Sinh. Danh gia kha nang tich tu cac chat o nhiem co tinh doc trong mot so loai dac san o vung trieu ven bo Dong Bac va de xuat giai phap ngan ngua, phong tranh.2011-2012.Cap VAST. 
 
9 Chu nhiem ThS Duong Thanh Nghi.Danh gia kha nang tich tu cac chat o nhiem huu co ben va kim loai nang trong moi truong nuoctram tich, sinh vat ven bien Hai Phong.Cap TP Hai Phong. 2009-2010. 
 
10 Chu nhiem ThS. Cao Thu Trang. Danh gia suc tai moi truong dao Cat Ba  va de xuat cac giai phap phat trien ben vung  ma so: DT.MT.2006.442. Cap TP Hai Phong. 2006 -2008. Da bao ve.
 
11 Chu nhiem: TS. Tran Dinh Lan.Du bao nguy co o nhiem va de xuat giai phap bao ve moi truong khu cong nghiep ben rung, huyen thuy nguyen, Hai Phong.Cap TP Hai Phong. 2007-2008. Da bao ve.
 
12 Chu nhiem ThS. Cao Thu Trang. Thu nghiem danh gia suc tai moi truong cua song Bach Dang va su dung trong bao ve moi truong, phat trien ben vung. Cap VAST 2008-2009. Da bao ve
 
13 Chu nhiem CN. Vu Duy Vinh. Nghien cuu danh gia lan truyen cac chat o nhiem khu vuc cua song ven bien Hai Phong bang mo hinh toan hoc.Cap Tp Hai Phong 2009-2010. Da bao ve.
 
 
14 Chu nhiem: TS. Tran Dinh Lan. Danh gia hien trang moi truong va xac dinh cac van de uu tien phuc vu quan ly tong hop vung bo bien HP.De tai cap HP, 2008-2010. Da bao ve.
 
15 Chu nhiem: CN, Vu Duy Vinh. Nghien cuu tac dung chan song cua RNM den he thong de bien HP. De tai cap HP, 2008-2010. Da bao ve.
 
16 Chu nhiem: ThS. Nguyen Thi Minh Huyen. Nghien cuu ap dung phuong phap luong gia kinh te tai nguyen mot so he sinh thau tieu bieu ven bien Hai Phong va de xuat cac giai phap su dung ben vung. De tai cap HP, 2008-2010.Da bao ve.
 
17 Chu nhiem: TS. Tran Dinh Lan. Du bao nguy co o nhiem va de xuat giai phap bao ve  moi truong khu cong nghiep Ben Rung, Thuy Nguyen -HP. De tai cap HP, 2006-208. Da bao ve.
 
18 Chu nhiem ThS. Cao Thu Trang. Danh gia suc tai moi truong dao Cat Ba va de xuat giai phap ben vung . De tai cap HP, 2006-208. Da bao ve.
 
19 Chu nhiem TS. Nguyen Huu Cu. Nghien cuu xay dung giai phap bao ve moi truong phuc vu phat trien ben vung huyen dao Bach Long Vy.De tai cap HP, 2005- 2006. Da bao ve.
 
20 Ban chu nhiem ThS. Bui Manh Tuong. Xay dung co so du lieu khi tuong - thuy van bien phuc vu phat trien kinh te bien Hai Phong.De tai cap HP, 2005- 2006. Da bao ve.
 
21 Chu nhiem TS. Tran Duc Thanh. Danh gia tong quan tiem nang, su dung, quan ly dat ngap nuoc ven bien HP, de xuat cac giai phap su dung hop ly. De tai cap HP, 2002- 2003. Da bao ve.
 
22. Tram quan trac bien mien Bac- tram Do Son
 
Tác giả bài viết: Bienxanh.Net
Nguồn tin: IMER

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Bizmac.com -thiết kế web 24/7

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858