Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Miền Bắc

Đăng lúc: Thứ tư - 13/06/2012 11:20 - Người đăng bài viết: admin
Các đề tài thực hiện tại miền Bắc !
1 Chu nhiem: PGS.TS Tran Duc Thanh. Danh gia dien bien tich luy mot so chat o nhiem co tinh doc trong moi truong tram tich vung trieu ven bien Mien Bac VN. De tai doc lap, thuoc VAST.
 
2 Chu nhiem: TS Le Quang Dung. Nghien cuu danh gia tich luy mot so KLN trong sinh vat nham xac dinh sinh vat lam giam sat cho he thong quan trac moi truong bien ven bo phia bac VN. De tai doc lap, thuoc VAST.
 
3 Chu nhiem ThS. Tran Anh Tu. Nghien cuu ban chat hoan luu ven dao tai mot so dao tien tieu tren Vinh Bac Bo phuc vu bao ve moi truong, sinh thai va phat trien ben vung. De tai cap VAST 2012-2013.
 
4 Chu nhiem PGS.TS. Do Cong Thung. Co so khoa hoc bao ve va phat trien nguon loi than mem tay Vinh BB.2009-2011. 
 
5 Chu nhiem: TS. Nguyen Duc Cu. Nghien cuu, danh gia tac dong cua cac cong trinh ho chua thuong nguon den dien bien hinh thai va tai nguyen - moi truong vung cua song ven bien Dong bang Bac Bo - Ma so: DTDL.2009T/05.  
 
6 Chu nhiem: ThS. Do Thu Huong. Nghien cuu, danh gia va de xuat cac giai phap su dung hop ly va phat huy gia tri cac bai cat bien vung ven bo Dong Bac. 
 
7 Chu nhiem TS. Tran Duc Thanh. Tieu du an so 5- de an 47, hop tac Trung Quoc: Tai nguyen va moi truong Vinh BB. 2009-2011.
 
8 Chu nhiem TS. Tran Dinh Lan. Tieu du an so 4- de an 47, hop tac Vuong Quoc Bi: Dieu tra khao sat o nhiem moi truong vung bo bien Viet Nam. 2009-2011. 
 
9 Chu nhiem: ThS. Le Xuan Sinh. Danh gia kha nang tich tu cac chat o nhiem co tinh doc trong mot so loai dac san o vung trieu ven bo Dong Bac va de xuat giai phap ngan ngua, phong tranh.2011-2012.Cap VAST. 
 
10 Chu nhiem: ThS. Pham The Thu. Nghien cuu mot so dac diem sinh thai quan xa vi sinh (vi rut, vi khuan va vi tao) tren san ho vung bien ven dao phia Bac Viet Nam nham danh gia suc khoe va de xuat giai phap su dung ben vung he sinh thai san ho. 2011-2012. Cap VAST. 
 
11 Chu nhiem: ThS. Nguyen Dang Ngai. Nghien cuu anh huong cua su bien doi khi hau len he sinh thai san ho vung ven bien Viet Nam. 2010-2011. Cap VAST.
 
12 Chu nhiem: TS. Dinh Van Huy . Nghien cuu, danh gia kha nang boi tu va mo rong cua cac bai boi ven bo chau tho song Hong.  2010-2011. Cap VAST. 
 
13 Chu nhiem: TS. Chu Van Thuoc. Nghien cuu cau truc va bien dong quan xa vi rut va vi khuan noi trong moi truong ven bien phia Bac Viet Nam nham kiem soat, xu ly o nhiem, can bang sinh thai ben vung.  2010-2011. Cap VAST. 
 
14 Chu nhiem: TS. Nguyen Duc Cu. Danh gia tac dong cua cac dap chua thuong nguon den dien bien hinh thai tai nguyen va moi truong cac vung cua song ven bo dong bang Bac Bo. 2009 -2011. 
 
15 Chu nhiem: PGS.TS. Tran Duc Thanh. Lap luan chung khoa hoc va ky thuat ve mo hinh quan ly tong hop va phat trien ben vung ven bo tay Vinh Bac Bo (2007-2010).De tai KC 09 -13/06-10. 
 
16 Chu nhiem: PGS.TS. Tran Duc Thanh. De an tong the ve dieu tra co ban va quan ly tai nguyen - moi truong bien den nam 2010, tam nhin den nam 2020. Du an so 14: Dieu tra co ban va danh gia tai nguyen vi the, ky quan sinh thai, dia chat vung bien va cac dao Viet Nam. 2007-2010. Da bao ve.
 
17 Chu nhiem: ThS. Le Xuan Sinh. Nhiem vu cap Vien TN & MT Bien: Mua sam thiet bi va kiem chuan phuong phap khao sat, phan tich moi truong khong khi tai phong thi nghiem Hoa hoc Moi truong Bien, Vien Tai nguyen va Moi truong Bien. 2007-2008. Da bao ve.
 
18 Chu nhiem TS. Nguyen Huy Yet.  Danh gia muc do suy thoai cac he sinh thai ven bo bien Viet Nam va de xuat cac giai phap quan ly ben vung. Ma so KC. 09-26/06-10. Da bao ve.
 
19 Chu nhiem: TS. Nquyen Van Quan. Khoanh vung cac bai de nhom ca RSH tai mot so khu bao ton bien Viet Nam.2009-2010.Cap IMER.
 
20 Chu nhiem: PGS.TS. Do Cong Thung. De tai: Xay dung co so khoa hoc, phap ly cho viec danh gia va doi boi thuong thiet hai do o nhiem dau gay ra tren vung bien Viet Nam. 2009- 2010. Da bao ve.
 
Tác giả bài viết: Bienxanh.Net
Nguồn tin: IMER

Từ khóa:

thực hiện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bizmac.com -thiết kế web 24/7

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858