Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Lê Xuân Sinh công bố tính đến 2012

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2012 10:19 - Người đăng bài viết: admin
Danh mục các công trình đang nghiên cứu - công bố đến hết năm 2012 !
STT Tên bài báo (tên đề tài) Tác gi
(ch nhim)
Năm Tp chí S trang
1 Hoá chất bảo vệ thực vật cơ phospho trong nước và trầm tích vùng cửa sông Văn úc - Hải Phòng. Cao Thị  Thu Trang, Lưu Văn Diệu, Vũ  Thị Lựu, Nguyễn Mai Anh, Dương Thanh Nghị, Lê  Xuân Sinh 2004 Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Phân viện HDH tại Hải Phòng (1959-2004). 111-120
2 Áp dụng phương pháp trắc quang xanh metylen phân tích Chất tẩy rửa trong môi trường nước
(application of methylên blue spectrophotometric method to determine detergent in water)
Lê Xuân Sinh
Cao Thị Thu Trang
Lưu Văn Diệu
Vũ Thị Lựu
Dương Thanh Nghị
 
2007 Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển
Tập XII
153-162
4 Phân tích phenol tổng số trong nước và nước thải
(Deter of total phenol in water and wastewater)
Lê Xuân Sinh, Cao Thị Thu Trang
Lưu Văn Diệu
Vũ Thị Lựu
Dương Thanh Nghị
 
2007 Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển
Tập XII
198-213
5 Mua sắm thiết bị và kiểm chuẩn phương pháp khảo sát, phân tích môi trường không khí tại phòng thí nghiệm Hoá học Môi trường Biển, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển Chủ nhiệm:
Lê Xuân Sinh
2007 Đề tài cấp Viện TN& MT biển  
6 Dự báo nguy cơ ô nhiễm và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Thư ký Lê Xuân Sinh 2007-2008 Đề tài cấp thành phố Hải phòng  
7 Đánh giá sức tải môi trường của sông Bạch Đằng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững Thư ký Lê Xuân Sinh 2008-2009 Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
8 Sự phân bố thuỷ ngân phía tây vịnh bắc bộ, việt nam
 
Lê Xuân Sinh 2008 Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển
Tập XIII
138-147
9 Đánh giá nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường khu công nghiệp Minh Đức - Bến Rừng, Hải Phòng Trần Đình Lân
Lê Xuân Sinh
Đỗ Gia Khánh
 
2009 Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển
Tập XIV
125-137
10 Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam.
 
Lê Xuân Sinh 2009 Proceedings: the 4th jsps /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 2010.  
11 Luận văn: Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (hg) và kẽm (zn) trong nghêu M. lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng Lê Xuân Sinh 2009 Thư viện Trường Đại học Bách Khoa. Mã TD157 .L200S 2009  
12 Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân (hg) và kẽm (zn) trong nghêu M. lyrata ở khu vực cửa sông Bạch Đằng Lê Xuân Sinh
Đặng Kim Chi
Đỗ Gia Khánh
 
2010 Tạp chí độc học, số 14 27-31
13 Đánh giá khả năng tích tụ kẽm và thủy ngân của nghêu Bến tre (Meretrix. lyrata) vùng cửa sông Bạch Đằng trong phòng thí nghiệm. Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh
 
2010 Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hà Nội 10/2010 192-198
14 Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm có tính độc trong một số loài đặc sản ở vùng triều ven bờ Đông bắc Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, phòng tránh. Chủ nhiệm Lê Xuân Sinh
Dương Thanh Nghị
Vũ Thị Lựu, Lê Văn Nam
2010 Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
15 Biến động hàm lượng kim loại nặng trong môi trường nước biển dải ven bờ dải từ Quảng Ninh đến Nghệ An
 
Lê Xuân Sinh, Đinh Ngọc Huy 2011 Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển Tập XV 129-136
16 Đánh giá mức độ tích tụ thủy ngân ở một số loài sinh vật biển tại Hải phòng và đề xuất sử dụng an toàn thực phẩm Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh
 
2011 Tạp chí độc học, số 17 14-21
17 Kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ miền Bắc giai đoạn 1999-2009. Tài nguyên và Môi trường biển, Tập XV. NXB. H&KT, Hà Nội, tr. 147-160. Đặng Hoài Nhơn, Lê Xuân Sinh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Mai Lựu, Nguyễn Ngọc Anh 2011 Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển Tập XV 147-160
18 Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở ven biển Hải Phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất.  Lê Xuân Sinh 2011 Tạp chí Biển Việt Nam, số 7/2011 tr. 17-21
19 Biến động hàm lượng kim loại nặng trong môi trường nước biển dải ven bờ từ Quảng Ninh tới Nghệ An Lê Xuân Sinh 2011 Tạp chí độc học, số 18 15-21
20 Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu ở cửa sông bạch đằng và ý nghĩa cảnh báo môi trường Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh
 
2011 Kỷ yếu hội thảo môi trường biển toàn quốc lần thứ 5 269-275
21 Hiện trạng phát triển nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh ở ven biển Hải phòng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
 
Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh, Đậu Văn Thảo
 
2011 Kỷ yếu hội thảo thân mềm toàn quốc 2011
 
(Chưa in kỷ yếu)
......
22 Hiện trạng và nguồn thải thủy ngân ở cửa sông Bạch Đằng Lê Xuân Sinh 2011 Tạp chí độc học, số 20 40-45
23 Sinh Le Xuan, Thanh Tran Duc, Chi Dang Kim, 2011.   Study on Growth’s Rule of Hard Clam (Meretrix lyrata ) in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Lê Xuân Sinh 2011 Environment and Natural Resources Research Vol. 1, No. 1; December 2011.. Pp.139- 151
24 Nghiên cứu ban đầu về tích tụ độc tố PCBs trong một số sinh vật bãi triều có giá trị kinh tế tại khu vực Đông bắc Bắc Bộ.
 
Lê Xuân Sinh 2012 Tạp chí độc học, số 21 31-38


Translate into English
1 Le Xuan Sinh et al (2007). Application of methyl blue spectrophotometer method to determine detergent in water. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 153 – 162.
2 Cao Thi Thu Trang, Le Xuan Sinh et al (2007). Determination of total phenol in water and wastewater. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XII. Hanoi. p. 177 – 198.
3 Le Xuan Sinh (2008). Distribution concentration of total mercury in seawater at Tonkin gulf. Marine Environment and Resources, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIII. Hanoi. p. 138 – 146.
4 Tran Dinh Lan, Le Xuan Sinh, Do Gia Khanh (2009). Risk assessment of environmental quality degradation in Minh Duc – Ben Rung industrial area, Hai Phong City, Sci. and Tech. Pub. House. Tome XIV. Hanoi. p. 138 – 146.
5 Le Xuan Sinh (2009). Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata oyster at Bach Dang Estuary, Vietnam. Proceedings: the 4th JSPS /vast joint seminar on coastal marine science multilateral coastal marine science program, period 2001 – 2010.
6 Le Xuan Sinh, Dang Kim Chi et al (2010). Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata Hard Clam at Bach Dang Estuary, Vietnam. Toxicology, No.14, pp 27-31. ISSN 1859-1140
7 Le Xuan Sinh, Dang Kim Chi, Tran Duc Thanh (2010). Mercury and Zinc of bioaccumulation factors in Meretric lyrata Hard Clam at Bach Dang Estuary at conditions of lab. Proceedings: Anniversary 35 years of VAST, pp 192-198. ISBN: 978-604-913-015-1
8 Le Xuan Sinh, Dang Kim Chi, Tran Duc Thanh (2011).To assess bioaccumulation mercury in marine organism at HaiPhong coast and solution for food safety. Toxicology, No.17, pp 14-21. ISSN 1859-1140
9 Le Xuan Sinh, Dinh Ngoc Huy (2011). The change of concentrations of mercury and arsenic in sea water on the coast from Quang Ninh to Nghe An. Sci. and Tech. Pub. House. Tome XV. Hanoi. p. 129-136. ISBN: 978-604-913-015-1
10 Dan Hoai Nhon, Le Xuan Sinh et al (2011). Heavy metal in surface sediment in the north coastal area of Vietnam in the period 1999-2009. Sci. and Tech. Pub. House. Tome XV. Hanoi. pp 147-160. ISBN: 978-604-913-015-1
11 Le Xuan Sinh (2011). Actuality and development of bivalve hatchery at HaiPhong coastal zone and effective factor to productivity. Journal of Vietnamese Sea. No 7/2011. pp 17-21. ISSN 1859-0233.
12 Le Xuan Sinh, Dang Kim Chi, Tran Duc Thanh (2011).Study on growth of hard clam (meretrix lyrata) and its environmental indication in BachDang estuary. Proceedings: Marine technology and science conference V, pp 269-275.
13 Le Xuan Sinh (2011). Concentration tendency of heavy metals in sea water on the coast from Quang Ninh to Nghe An. Toxicology, No.18, pp 15-21. ISSN 1859-1140.
14 Sinh Le Xuan, Thanh Tran Duc, Chi Dang Kim, 2011.   Study on Growth’s Rule of Hard Clam (Meretrix lyrata ) in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Environment and Natural Resources Research Vol. 1, No. 1; December 2011. Pp.139- 151.
15 Sinh Le Xuan 2011.   Concentration and sources of mecury in  in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Toxicology, No.20, pp 40-45. ISSN 1859-1140
16 SinhLe Xuan 2011. Status and dischargrd sources of mecury at Bach Dang estuary. Toxicology, No.20, pp 40-45. ISSN 1859-1140.
17 SinhLe Xuan 2012. Distribute PCBs in tissue at tidal flat in Northeastern VietNam . Toxicology, No.21, pp 31-38. ISSN 1859-1140.

Tác giả bài viết: TS. Lê Xuân Sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Bizmac.com -thiết kế web 24/7

   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858