Hot keys: Education and Training courses in Marine Scientist and Technology!

Công bố hướng địa chất biển

Đăng lúc: Thứ năm - 18/04/2013 09:05 - Người đăng bài viết: admin
PGS.TS Trần Đức Thạnh, viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển, là nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực Địa chất biển. Dưới đây là 276 công trình công bố của Ông trong ở trong nước và quốc tế với 255 bài báo trên các tạp chí quốc gia, 21 bài báo trên tạp chí quốc tế và 15 sách chuyên khảo.
Công bố quốc tế
1.                    Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đức Cự Nguyễn Chu Hồi, Đinh văn Huy, 1992. Current status and cause of erosion in Cat Hai Island of Haiphong. Proc. Regional Seminar on Environment Geology. Hanoi. p.214 - 219.
2.                    Tran Duc Thanh, 1995. Coastal morphological changes concerning the management of coastal zone in Vietnam. Proc. Conference on coastal change. IOC/UNESCO/Bordomer, p.
3.                    Tran Duc Thanh, 1995. Coastal morphological changes concerning the management of coastal zone in Vietnam. Workshop Report  No.105 Supplement UNESCO\IOC, p.451-462.
4.                     Tran Duc ThanhTran Dinh Lan and Dinh Van Huy1997.   Natural and human impact on the coastal development of Red River Delta. LOIZ  Meeting Reports No. 29. Netherlands. P.224-229.
5.                    Tran Duc ThanhTran Dinh Lan and Dinh Van Huy et all,1998. Monitoring of tidal wetland distribution and its change in the coastal zone of North Vietnam using ADEOS\AVNIR data. 19th Asian Conference on remote sensing (ACRS). 16-20 Nov., 1998. Manila, Philippines.
6.                    Thanh T.D., 1998. Landscape diversity in relation to biodiversity and some concern in the management of coastal area of Quang Ninh. Proc. Of the CRES/MacAthus Foundation Workshop on management and Conservation of Coastal biodiversity in Vietnam. Halong City, 24-25 December, 1997. p.21-26.
7.                    Thanh T.D., 1999. Change in environment and ecosystems relative to the land – sea interaction in the Vietnam coastal zone. Report presented at EALOICZ Workshop, Quingdao, China, 12 – 14 October, 1999.
8.                    Thanh T.D., D.V. Huy, T.D. Lan, N.C. Hoi, N.H.Cu, D.D. Chien and C.V. Thuoc, 1999. Application of ADEOS AVNIR data to the study of tidal wetland distribution in the Da Nang – Hoi An Area. Asian-Pacific remote sensing and GIS Journal. Vol.12, No.1, p. 23-30.
9.                    Thanh,T.D., N.C.Hoi, D. Nam, N. Mien, N.H. Cu, N.V.Tien & T.D. Lan, 2000.Wetland exploitation and utilization in Tam Giang – Cau Hai coastal lagoon: Importance and current status. In: Proc. Sci. Workshop on management and sustainable use of natural resources and environment in coastal wetlands. MERD\CRES\ACMANG. Hanoi, 1-3 Nov. 1999. P. 54-60
10.                 Tran Van Dien, Tran Duc Thanh, Dinh Van Huy, Tran Dinh Lan, 2001. Detecting the inlet change in Tam Giang – Cau Hai lagoon, Vietnam Centre, and a contribution from remote sensing data. In: Muralikrishna I.V.: “Spatial Information Technology: Remote Sensing and Geographical Information systems”.  BS Pubications. India.  p.467 -  651.
11.                 TD Thanh, TV Dien, TD Lan, 2001. Monitoring and predictingthe coastal flood in the Vietnam Center using ALOS satellite data. Proc. The first ALOS PI Workshop. NASDA. Disaster management. 28 – 30 March, 2001. Kogakuin Univ. Tokyo.
12.                 Tran Duc Thanh, Tran Dinh Lan, Dinh Van Huy and Yoshiki Saito, 2001. Some main features of the bottom topography and the latest Pleistocene-Holocene sediments on the shelf of the Tonkin Gulf. Proc. First IGCP 464 Annual Conference: “ Continental Shelves during the Last Glacial Cycle: Knowledge and Applications”. Hong Kong University, 25th-28th October 2001. p. 40 – 42.
13.                 Thanh, T.D., Huy, D.V., Nguyen, V.L., Ta, T.K.O., Tateishi, M., Saito, Y. 2002.  The impacts of human activities on Vietnamese rivers and coasts. LOICZ Report & Studies no. 26, 179-184.
14.                 TD Thanh, D Nam , 2002. Valuation of Tam Giang-Cau Hai lagoon ecosystem and the need for its conservation. Proc. Ecotone X: Ecosystem valuation for assessing funtions of coastal ecosystems in Southeast Asia. Hanoi. p.118 – 127.
15.                 Tran Duc Thanh, 2002. Erosion and Sedimentation Disasters in Vietnam  Coastal Zone: An Overview. International Symposium on Sediment-related Issues in Southeast Asian Region. Yogyakarta, Indonesia, 11 Sptember, 2002. p CR7.1-8.
16.                 Tran Duc Thanh  Pham Van Luong, 2002. Human Activities and Emerging Problems on Coastal Environment in Vietnam. Proc. Coastal Zone Asia Pacific Conference 2002. 12-16, May, Bangkok, Thailand.     http://york.vims.edu/czap/abstracts/Thanh.pdf.
17.                 Tran Duc Thanh, Yoshiki Saito,  Dinh Van Huy, Tran Van Dien. 2002. Recent Changes in Coastal Evolution of  Red River Delta and Impact from Human Activities. International Worshop : Asian Delta: Their Evolution  and Recent Changes”. Tsukuba. Japan. 12-15, March, 2002.
18.                 Tran Van Dien, Tran Duc Thanh, Nguyen Van Thao, 2003.  Monitoring coastal erosion in Red River Delta, Vietnam –  a contributionn from remote sensing data.  Asian Journal of Geoformatics. Vol.3.No.3,  Published  by ARSRIN,P.O. Box.4. Klong Luang, Pathuthani 12120, Thailand.
19.                 TD Thanh, TD Lan, PV Luong, 2005. Protecting the environment: International assistance and the Vietnam sea. Chapter 12, in: Garris P.G. (ed.): Confronting environmental change in East & South Asia. Eco-politics, foreign policy, and sustainable development. United Nations University Press and Erthscan Publications Ltd. London-Stirling, VA. pp.183-200.
20.                 TD Thanh,  Y Saito, DV Huy, NV Lap, TTK Oanh  M. Tateishi. 2004.  Regimes of human and climate impacts on coastal changes in Vietnam. Reg Environ Change. No.4. Springer-Verlag. pp. 49-62.
21.                 Thanh, T.D, Saito, Y., Dinh, V.H., Nguyen, H.C., Do, D.C. (2005). Coastal erosion in Red River Delta: current status and response. In Z.Y. Chen, Y. Saito, S.L. Goodbred, Jr. eds., Mega-Deltas of Asia: Geological evolution and human impact, China Ocean Press, Beijing, pp. 98-106.
22.                 Tran Duc Thanh, 2006. Major issues of coastal environment in Viet Nam and orientation for protection. In: Phan Nguyen Hong “The role of mangrove and coralreef ecosystems in natural disaster mitigation and coastal life improvement. Published by IUCN. Argicultural Publishing House, Hanoi, 2006. p 65-78.

 
Kỷ niệm 50 thành lập Viện TN & MT biển
Công bố trong nước

Sách (2012)
1.    Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Tạ Hòa Phương, 2012. Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội 324 trang. Dowload full
2.    Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, 2012.  Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội  294 trang.
 
Tạp chí (2012)
1.                    Trần Đức Thạnh, 2012. Những vấn đề ưu tiên trong quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. T12.số 1. Tr.1-9.
2.                    Trần Đức Thạnh, 2012. Kỳ quan địa chất Vịnh Hạ Long. Tạp chí Các Khoa học về trái đất. số 34 (2). Tr.97 – 106.
3.                    Trần Đức Thạnh, 2012. Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu triển khai, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường biển ở nước ta. Tạp chí Văn Phòng Cấp ủy. Chuyên đề tháng 10 – 2012: Một số vấn đề về phát triển khoa học công nghệ ở nước ta. Tr.57-60.
4.                    Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Quân, 2012. đánh giá khả năng tổn thương tài nguyên và môi trường khu vực đảo Bạch Long Vỹ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. T.12. N0.4. Tr.15-28. (chưa tính cho năm 2012).
5.                    Trần Đức Thạnh, Lê Đức An, 2012. Tài nguyên vị thế tự nhiên đảo Bạch Long Vỹ. Tạp chí Các Khoa học về trái đất. số 34 (4), 192. (chưa tính cho năm 2012).
6.                    Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh, Trần Văn Quy, 2011. Đánh giá khả năng tích tụ Polychlorbiphenyl trong trầm tích biển ven bờ Hải Phòng. Tạp chí phân tích hoá, lý và sinh học. Tập 16.số 4/2011. Tr. 27 – 31.
7.                    Vũ Duy Vĩnh, Trần Đức Thạnh, 2012. Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu vùng nước đục nhất ở vùng cửa sông Bạch Đằng. TC. Khoa học và Công nghệ biển T.12. Số 3. Tr. 1- 11.
 
Hội nghị (2012)
1.                    Lê Đức An, Trần Đức Thạnh, 2012. Vị thế Việt Nam. Trong: “Khoa học Địa lý với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 6. Huế, 30/9/2012. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 207 – 214.
2.                    Nguyễn Thanh Sơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Trần Ngọc Điệp, 2012. Nguồn gốc và hình thái bờ Vịnh Bắc Bộ. Trong: “Khoa học Địa lý với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 6. Huế, 30/9/2012. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 41– 50.
3.                    Bui Van Vuong, Zhifei Liu, Chih-An Huh, Tran Duc Thanh, Dang Hoai Nhon, Shouting Tuo, 2012. Increased discharge of Red River-sourced sediments since 100 years ago: clay mineralogical records in the northwestern Gulf of Tonkin. Fifth International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea, 13-16 November 2012, Bandung, Indonesia. 13-16 November 2012.
 
Năm 2011
Sách (2011)
1.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Trần Đình Lân, Đinh Văn Huy, Phạm Hoàng Hải, 2011. Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ. Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Hà Nội. 250 trang.
2.Phùng văn Phách (chủ biên),  Nguyễn Trọng Tín, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Ngọc, Doãn Đình Lâm, Nguyễn Như Trung, Hoàng Văn Long, Nguyễn Thị Đậu, Đinh Văn Huy, Trần Tuấn Dũng, Vũ Văn Chinh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Trung Thành, Phạm Tuấn Huy, Lê Đức Anh, Nguyễn Quang Minh. 2011.Kiến tạo - Địa động lực và tiềm năng dầu khí của bể trầm tích sông Hồng - Vịnh Bắc Bộ. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 212 trang.
 
Tạp chí (2011)
1.      Tran Duc Thanh, 2011. National coordination of the JSPS coastal marine science program in Vietnam. Chapter 20. In: Shuhei Nushida, Migual D. Fortes & Nobuyuki Miyazaki “Coastal Marine Scien in Southeast Asia”. Syntheis report of the Core Unioversity Program of the Japan Society for the Promotion of Science: Coastal Marine Science (2001 – 2010). Published by TERRAPUB, Tokyo. Japan. P .2001 – 2012.
2.      Sinh Le Xuan, Thanh Tran Duc, Chi Dang Kim, 2011.  Study on Growth’s Rule of Hard Clam (Meretrix lyrata) in Bach Dang Estuary, Viet Nam. Environment and Natural Resources Research Vol. 1, No. 1; December 2011. Pp.139- 151.
 
Hội nghị (2011)
1.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2011. Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Việt Nam.Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và quản lý biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.314-327.
2.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Lê Đức An, Trần Đình Lân, Nguyễn Văn Quân, Lăng Văn Kẻn, Tạ Hoà Phương, Trịnh Thế Hiếu, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Anh, 2011.Phương pháp luận đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Q.3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 136-144.
3.      Trần Đức Thạnh và Nguyễn Văn Quân, 2011. Kết quả hợp tác đa phương 10 năm (2001-2010) trong khuôn khổ chương trình VAST – JSPS về khoa học biển ven bờ. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Quốc tế: Hợp tác Quốc tế trong điều tra, nghioên cứu tài nguyên và môi trường biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội . Tr. 94-104.
4.      Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi, Trần Đức Thạnh, 2011. Đặc điểm thống kê kích thước hạt trầm tích vịnh Bái Tử Long. Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Q.3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Hà Nội. Tr.390-397.
5.      Lê  Đức An, Trần Đức Thạnh, 2011. Vị thế Biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Q.3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.59 – 68.
6.      Vũ Duy Vĩnh, Nguyễn Đức Cự, Trần Đức Thạnh, 2011. Ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến phân bố vật liệu lơ lửng vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Q.3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Hà Nội. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.465-474.
7.      Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, 2011, Giá trị kỳ quan địa chất kiểu bờ Dalmatian ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Q.3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Hà Nội. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.598- 607.
8.      Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi, Trần Đức Thạnh, 2011. Đặc điểm thống kê kích thước hạt trầm tích vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Q.3: Địa lý, Địa chất và Địa Vật lý biẻn. Hà Nội. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.390- 396.
9.      Lê Xuân Sinh, Trần Đức Thạnh, Đặng Kim Chi, 2011. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của loài nghêu (Meretrix lyrata) ở cửa sông Bạch Đằng  và ý nghĩa cảnh báo môi trường. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và quản lý biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 269-275.
10.  Cao Thị Thu Trang, Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Vũ Thị Lựu, 2010. Một số đề xuất quản lý và bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và quản lý biển.  Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.457-464.
11.  Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú, Trần Đức Thạnh, Vũ Đoàn Thái, 2011. Vai trò làm giảm tác động của dòng chảy, sóng do rừng ngập mặn ở khu vực ven bờ Bàng La - đại Hợp, Hải Phòng. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH&CN Biển Toàn quốc lần thứ V. Quyển 2: Khí tượng, Thuỷ văn và Động lực học biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr. 124- 133.
12.  Tran Duc Thanh and Nguyen Huu Cu, 2011. An  approach to the integrated coastal zone management in Vietnam. international workshop on integrated coastal area management planning for Sindh and Balochistan coast of Pakistan. Karachi, 13 – 15 May 2011.
 
Năm 2010
 
Sách (2010)
1.                    Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử và Đinh Văn Huy, 2010. Tiến hoá và động lực hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nôi. 225 trang. Dowload full
 
Viện Tài nguyên và Môi trường chính thức đổi tên năm 2005
Tạp chí (2010)
1.      Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử và Đinh Văn Huy, 2010. Tiến hoá và động lực hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 225 trang.
2.      Trần Đức Thạnh, 2010. Quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Việt Nam: từ nhận thức đến thực tiễn. Hoạt động Khoa học. Số 611 (4/2010). Tr. 25 – 28.
3.      Trần Đức Thạnh, 2010.Một số vấn đề cơ bản về quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. T.10. No.1. Tr. 81 – 96.
4.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2010. Mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam. Tiểu ban KH&CN biển. Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ. hà Nội.  Tr. 55 – 64.
5.      Quan Nguyen Van, Thanh Tran Duc, Huy Dinh Van, 2010. Landscapes and ecosystems of tropical limestone: case study in Cat Ba Islands, Vietnam. Journal of ecology and field biology. 33 (1): 26 – 33.
6.      Do Manh Hao, Tomakazu Tashiro, .... Tran Duc Thanh, and Kenji Kato, 2010. Population dynamics of Crenarchaeota in the mixing front of river and marine waters. Microbes Environment. Vol.25, No.2, 126 – 132.
7.      Hoàng Thị Chiến, Trần Đức Thạnh, 2010. Công cụ hỗ trợ cho Quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở điều kiện Việt Nam. Tuyển tập TN&MT biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.51 – 62.
8.      Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 2010. Tài nguyên biển và ven bờ Hải Phòng: Tiềm năng và triển vọng. Tuyển tập TN&MT biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.5 – 20.
9.      Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2010. Phân loại các kiểu bờ biển Việt Nam theo nguyên tắc nguồn gốc – hình thái. Tuyển tập TN&MT biển. Nxb. KHTN&CN. Hà Nội. Tr.31 – 50.
 
Hội nghị (2010)
1.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, 2010. Nhận thức cơ bản về tài nguyên vị thế biển Việt Nam.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam. Tiểu ban KH&CN biển. Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.  Tr. 134-140.
2.      Trần Đức Thạnh, 2010. Tài nguyên vị thế biển Hải Phòng: Tiềm năng và triển vọng. Kỷ yếu Hội nghị xúc tiến đầu tư Kinh tế biển Việt Nam 2010. Hải phòng 9/7/2010. Tr. 21 – 27.
3. Lê Đức An, Trần Đức Thạnh, 2010. Về vị trí địa lý và vị thế thành Thăng Long. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế: Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình. Hà Nội 7-9/10/2010. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Tr.969 – 980.
4.Lê Xuân Sinh, Đặng Kim Chi, Trần Đức Thạnh, 2010. Đánh giá khả năng tích tụ kẽm và thuỷ ngân của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) vùng cửa sông Bạch Đằng trong phòng thí nghiệm.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam. Tiểu ban KH&CN biển. Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ. hà Nội.  Tr. 192 -197.
 
Năm 2009
 
Tạp chí (2009)
1.                    Trần Đức Thạnh, 2009. Tài nguyên vị thế của hệ thống vũng vịnh ven bờ Việt Nam (Position resources of the coastal bays in Vietnam). Hoạt động Khoa học. Số 6.2009 (601): Tr.17 – 19.
2.                    Trần Đức Thạnh, 2009. Nguy cơ suy thoái môi trường và suy giảm đa dạng sinh học Vịnh Hạ Long. Hàng Hải Việt Nam. Số 5. 2009: Tr.53 – 54.
3.                    Trần Đức Thạnh, 2009. Tiềm năng sử dụng các khu neo trú tránh bão, gió mạnh cho tàu thuyền trên vùng biển và ven bờ Việt Nam. Tạp chí các khoa học về Trái đất. Số 2 (T.31). Tr. 158 – 167.
4.                    Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Đặng Hoài Nhơn, 2009. Một số kết quả nghiên cứu địa hình và trầm tích quần đảo Trường Sa. Khoa học và Công nghệ biển. T.9. Phụ trương 1. Tr.77 - 92.
5.                    Vu Duy Vinh, Tran Duc Thanh, Do Trong Binh, Yoshiki Saito, 2009. Coastal accretion and erosion in the Red River Delta and the influence of monsoon. Marine Science and Technology. T.9, Suplimental 1. pp. 108 – 124.
6.                    Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Mai Lựu, 2009. KIm loại nặng trong trầm tích tầng mặt ven bờ Cát Bà – Hạ Long. Khoa học và Công nghệ biển. T.9. Phụ trương 1. Tr. 125 - 135.
7.                    Lưu Văn Diệu, Trần Đức Thạnh, Nguyễn phương Hoa, 2009. Hiện trạng và xu thế biến đổi môi trường nước khu vực Cửa Cấm – Bạch Đằng. Khoa học và Công nghệ biển. T.9. Phụ trương 1. Tr. 136 - 153.
8.                    Tạ Hoà Phương, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, 2009. Di sản địa chất trên bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng. Tài nguyên và Môi trường biển . T.XIV. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghê. Hà Nội. Tr.15 – 34. ISBN 978-604-913-000-7.
9.                    Tạ Hoà Phương, Trần Trọng Hoà, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, 2009. Đa dạng địa chất quần đảo Cát Bà – cơ sở để xây dựng một công viên địa chất. Các Khoa học về Trái đất 31(3). Tr. 236 – 247.
10.                 Vũ Duy Vĩnh, Trần Đức Thạnh, Ảnh hưởng của các hồ chứa đến tài nguyên và môi trường đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển . T.XIV. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghê. Hà Nội. Tr.159 – 170. ISBN 978-604-913-000-7. Tài nguyên và Môi trường biển . T.XIV. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghê. Hà Nội. Tr.271 – 280. ISBN 978-604-913-000-7.
11.                 Trần Anh Tú, Đỗ Đình Chiến, Vũ Duy Vĩnh, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, 2009. Mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm môi trường nước vùng vịnh Hạ Long – Bái Tử Long. Tài nguyên và Môi trường biển . T.XIV. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghê. Hà Nội. Tr.271 – 280. ISBN 978-604-913-000-7.
 
Hội nghị (2009)
1.                    Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, 2009. Nhận thức cơ bản về tài nguyên và môi trường hệ thống đầm phá Thừa Thiên Huế. Hội thảo”Khoa học Công nghệ, Môi trường và phát triển bền vững ở Duyên hải Miền Trung”. Huế 25/9/2009.
2.                    Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Lăng Văn Kẻn, 2009. Đề xuất xây dựng hệ thống các khu bảo tồn tự nhiên biển và ven bờ Hải Phòng. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học biển và Phát triển bền vững. 28-29/11/2009. Đồ Sơn, Hải Phòng. Nxb. KHTN&CN, Hà Nôi. tr.38 – 49.
3.                    Tran Duc Thanh, Nguyen Van Quan and Do Cong Thung, 2009. Coastal Marine  Ecosystems in Vietnam: Distribution, Potential and Threats. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học biển và Phát triển bền vững. 28-29/11/2009. Đồ Sơn, Hải Phòng. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học biển và Phát triển bền vững. 28-29/11/2009. Đồ Sơn, Hải Phòng. Nxb. KHTN&CN, Hà Nôi. tr.163-172.
4.                    Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Lương Văn Kẻn, Nguyễn Văn Quân, Đinh Văn Huy, 2009. Một số vấn đề về phương pháp luận điều tra, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, kỳ quan địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển . T.XIV. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghê. Hà Nội. Tr.1 – 14. ISBN 978-604-913-000-7.
5.                    Trần Đức Thạnh. Trần Đình Lân, Nguyễn  Hữu  Cử, 2009. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam: Định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Khoa học và Công nghệ biển. T.9. Phụ trương 1. Tr.1-17.
6.                    Trần Đức Thạnh, 2009. Những vấn đề ưu tiên đối với quản lý tổng hợp dải ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Khoa học & Công nghệ biển. 4(T.9): 127 – 146.
7.                    Ta Hoa Phuong, Nguyen Huu Cu, Tran Duc Thanh, Bui Van Dong, 2009. Geoheritage in Cat Ba limestone archipelago, Hai Phong Province, Vietnam. Geokarst 2009. Proc. International symposium on geology, natural resources and hazards in karst regions. Hanoi, Nov.12 – 15th 2009. p. 42 – 47.
8.                    Lăng Văn Kẻn, Trần Đức Thạnh và Nguyễn Hữu Cử, 2009. Đề xuất danh mục các kỳ quan thiên nhiên và di sản tự nhiên vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Hội thảo”Khoa học Công nghệ, Môi trường và phát triển bền vững ở Duyên hải Miền Trung”. Huế 25/9/2009.
 
Năm 2008
 
Sách (2008)
1.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Đặng Ngọc Thanh, 2008. Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng. Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Hà Nội:  295 trang.
 
Tạp chí (2008)
1.      Trần Đức Thạnh, 2008. Đánh giá  bước đầu  về  nguồn gốc dầu  tràn ở  vùng  ven biển  Việt  Nam vào  nửa đầu  năm 2007. Khoa  học  và Công  nghệ  biển. T.8. No.2. Tr.42 – 51.
2.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn  Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh.2008. Những đặc trưng địa hệ cơ bản của vịnh Tiên Yên - Hà Cối. TN&MT biển. T.XIII. Tr.5-27
3.      Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Yoshiki Saito, Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú, 2008. Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến môi trường trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng. Khoa học công nghệ biển. T.8, No.3. Tr. 01-17.
4.      Trần ĐứcThạnh, 2008. Môi trường cảng và những vấn đề liờn quan. Tạp chí Hàng Hải. Số 10.Tr.48  49.
5.      Trần Đức Thạnh 2008. Tiêu chí đánh giá cho kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long.
(EVALUATING HA LONG BAY AS A "NATURAL WONDER) Thông tin di sản Vịnh Hạ Long số 31 tháng 2/2008. Trang 12-15
6.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung, Đặng Ngọc Thanh, 2008. Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng. Nxb. Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Hà Nội:  295 trang.
7.      Trần Đức Thạnh, 2008. Tác động của sóng, bão đối với các công trình bờ biển Bắc Bộ và giải pháp phòng tránh. Các Khoa học về Trái đất. 4 (T.30). Số đặc biệt kỷ niệm 30 năm (1979 – 2009). Tr. 555 – 565.
 
Hội nghị (2008)
1.      Tran Duc  Thanh, Nguyen  Van  Quan, Lang Van  Ken, Do  Cong  Thung,  Nguyen  Van  Tien, Tran  Dinh Lan, Nguyen  Huu Cu, 2008. Overview studies on scientific baselises for  the establishment of the  marine natural conservation sites at the Institute of Marine Environment and Resources. Pre-conference workshop proceedings. The 4th Global Confrence on Oceans, Coast and Islands. Hanoi 4-5 April  2008. p 84 – 92.
2.      Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn  Hữu Cử, Lăng Văn  Kẻn, Nguyễn Văn  Quân, 2008. Một số vấn đề về  phương pháp luận phục  vụ  điều tra, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Tuyển tập báo  cáo  Hội  thảo:”Điều  tra cơ bản tài nguyên – môi  trường biển và phát triển bền vững’. Đồ  Sơn 17-18 tháng 9 năm 2009. Tr. 131 - 148
3.      Tran Duc Thanh, 2008. Current Status and tendency of  Coastal Erosion and Sedimentation in Vietnam. IOC/WESTPAC 7thINTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM, 21-25 May 2008. Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
4.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Trần Đình Lân, Đỗ Đình Chiến, Đinh Văn Huy, 2008. ảnh hưởng của sóng, bão đối với các công trình bờ biển Bắc Bộ và giải pháp phòng tránh. Hội  nghị  Khoa  học. Hội KHoa học và Kỹ  thuật  biển. Đồ  Sơn 1-2008. Tr.28-41.
5.      Trần Đức Thạnh, 2008. Nguy cơ suy thoái môi trường Vịnh Hạ Long. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Hạ Long 9 – 10/10/2008. Tr. 603 – 610.
6.      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, 2008. Một số kỳ quan địa chất tiêu biểu ở vùng biển và ven bờ Việt Nam. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Hạ Long 9 – 10/10/2008. Tr. 414 – 421.
7.      Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn  Hữu Cử, Lăng Văn  Kẻn, Nguyễn Văn  Quân., 2008. Một số vấn đề về  phương pháp luận phục  vụ  điều tra, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển, ven bờ và các đảo Việt Nam. Hội thảo: Điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển và phát triển bền vững. Hải Phòng 17 – 18 tháng 9 năm 2008. Tr. 131 – 148.
8.      Trần Đức Thạnh , Dinh Văn Huy, 2008. Tiềm năng tài nguyên vị thế vùng cửa sông Bạch Đằng.  Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý   toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 16/12/2008.  NXB KH&KT, tr. 367 – 376.
9.      Trần Đức Thạnh, 2008. Hai giá trị ngoại hạng của kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Du lịch Việt Nam, số 11/2008. Tr.42.
10.  Trần Đức Thạnh. Trần Đình Lân, Nguyễn  Hữu  Cử, 2008. Tài nguyên vị thế  biển Việt Nam, định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba: “Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”. Hà Nội, 4 - 7 ‘12 /2008. (Tran Duc Thanh, Tran Dinh Lan, Nguyen Huu Cu, 2008. Resources of Sea Space in Vietnam:Identification, Potential and Orientation for Promotion of Their Values. The Third International Conference on Vietnamese Studies. Hanoi, 04 – 07 December 2008).
11.  Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hoài Nhơn, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh 2008. Đặc điểm môi trường địa chất đầm Lăng Cô và hướng sử dụng. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Hạ Long 9 – 10/10/2008. Tr. 403 – 413.
12.  Nguyễn Thanh Sơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Bùi Văn Vượng, 2008. Phân loại các kiểu bờ ở Biển Đông theo nguyên tắc nguồn gốc – hình thái. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Hạ Long 9 – 10/10/2008. Tr. 250 – 258.
13.  Vũ Duy Vĩnh, Trần Đức Thạnh, Yoshiki Saito, 2008. Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến môi trường trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng. Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Hạ Long 9 – 10/10/2008. Tr. 632 – 641.
 
Sách (trước 2008)
1.      Trần Đức Thạnh, 1998.  Lịch sử địa chất Vịnh Hạ Long.  NXb. Thế Giới - Ban Quản lí VHL. Hà Nội. Tr. 1- 94.
2.                    Hội đồng Lịch sử thành phố Hải Phòng, 1990.  “Địa Chí Hải Phòng”. Tập 1. Nxb. Hải Phòng. 248 trang. Trần Đức Thạnh,  Chương hai: địa chất (trang 21 – 37), Nguyễn Thanh Sơn, Trần Đức Thạnh và Đinh Văn Huy: Chương ba: Địa hình - Địa mạo (trang 38 – 52).
3.                    Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Trung Hán, Ngô Đăng Lợi, Nguyễn Văn Sơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Trí, Trịnh Ngọc Viện, 1989. Địa chí quận Hồng Bàng. Nxb. Hải Phòng. 168 trang.
4.                    Hoàng Anh Hùng, Nguyễn Ngọc Thao, Ngô Đăng Lợi, Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Trần thị Thu Hà, Trịnh Minh Hiên, Trần Quốc Thành, Nguyễn Lệnh Năng, Phạm Xuân Thanh, Đoàn Thị Thu, 2003. Địa chí Thị xã Đồ Sơn.Nxb. Hải Phòng. 282 trang.
5.                    Đỗ Nam,  Nguyễn Việt, Trương Đình Hùng, Hoàng Tấn Liên, Nguyễn Văn Hùng, Phùng Đức Vinh, Hà Học Kanh, Trần Đức Thạnh, Phan Văn Hoà, Nguyễn Doanh Anh, Lê Quang Vinh, 2004.  Đặc điểm khí hậu – thuỷ văn Thừa Thiên Huế.  Nhà XB Thuận Hoá , Húe. Tr. 1- 156.
6.                     Nguyễn Thanh, Lê Văn Thăng, Hà Học Kanh, Nguyễn Khoa Lạnh, Trương Văn Lới, Bùi Văn Nghĩa, Mai Văn Phô, Võ Văn Phú, Lê Đình Phúc, Lê Xuân Tài, Trần Đức Thạnh, Hoàng Đức Triêm, Nguyễn VIệt, 2005. Địa chí Thừa Thiên Huế. Phần Tự nhiên. Nxb. Khoa học Xã hội. 307 trang.
7.                    Shuhei Nushida, Migual D. Fortes & Nobuyuki Miyazaki (editors) , 2001. “Coastal Marine Scien in Southeast Asia”. Syntheis report of the Core Unioversity Program of the Japan Society for the Promotion of Science: Coastal Marine Science (2001 – 2010). Published by TERRAPUB, Tokyo. Japan. P .2001 – 2012.
8.                    Chen, Z.Y., Saito, Y., Goodbred, S.L.Jr., Thanh T. D. , Badrul M. I. (eds.), 2005.  Mega-Deltas of Asia: Geological 
evolution and human impact, China Ocean Press, Beijing, 298p.
9.                    Tran Duc Thanh, Chapter 20: “National coordination of the JSPS coastal marine science program in Vietnam. P.201 -209.
  2008
133.                      Trần Đức Thạnh, 2008. Đánh giá  bước đầu  về  nguồn gốc dầu  tràn ở  vùng  ven biển  Việt  Nam vào  nửa đầu  năm 2007. Khoa  học  và Công  nghệ  biển. T.8. No.2. Tr.42 – 51.Tran Duc Thanh, 2008. Initial estimation on  the  cause of spilled  oil in Vietnamese coastal zone in the  first half of 2007 year. Journal of  Marine Science and Technology. T8.No.2. p. 42 – 51.
134.                      Tran Duc  Thanh, Nguyen  Van  Quan, Lang Van  Ken, Do  Cong  Thung,  Nguyen  Van  Tien, Tran  Dinh Lan, Nguyen  Huu Cu, 2008. Overview studies on scientific baselises for  the establishment of the  marine natural conservation sites  at the  Institute of  Marine Environment and Resources. Pre-conference workshop proceedings. The 4th Global Confrence on Oceans, Coast and Islands. Hanoi 4-5 April  2008. p 84 – 92.
2007
122.                      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Bùi Văn Vượng. 2007. Các thuỷ  vực ven bờ biển Việt Nam. KHoa học và Công nghệ biển. T7. No.1 Hà Nội. Tr.64 – 79.
123.                      Trần Đức Thạnh, 2007. Những vấn đề môi trường ven biển nổi bật ở Việt Nam và định hướng bảo vệ. Trong: PN Hồng (Chủ biên): “Vai trò của HST RNM và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển”. NXB Nông nghiệp. Hà Nội Tr. 119 – 134.
124.                      Trần Đức Thạnh, NH Cử, NV Tiến, TĐ Lân, 2007.  Hoạt động điều tra nghiên cứu vùng biển và đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên – Huế của Viện TN&MT biển hơn 20 năm qua. TN&MT biển. NXB. KH&KT. Hà Nội Tr. 5-16.
125.                       Trần Đức Thạnh, NH Cử, ND Cự, TV Điện, Đ Đ Chiến, ĐV Huy, 2007.  Tình trạng và nguyên nhân xói lở, bồi tụ ven bờ châu thổ sông Hồng. TN&MT biển. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 17 – 40.
126.                      Trần Đức Thạnh, 2007.  Phát triển bền  vững vùng biển Việt Nam,  Hoạt động Khoa học. Số  574 (tháng 3/2007). Trang  13 – 14 và 18.
127.                      Tr?n é?c Th?nh, Nguy?n Ng?c Thao, éinh Van Huy, Tr?n Van éi?n, 2007. V? trí c?ng Domea ở khu vực Tiên Lãng (Hải Phòng). Khảo cổ học. Số 3/2007 (147). Tr.55 - 63
128.                      Tran Duc Thanh , Yoshiki Saito, Nguyen Huu Cu, Tran Van Dien, Do Dinh Chien, Dinh Van Huy, 2007. Coastal erosion and accretion in Red River Delta. Proceedingds of the 4th  VAST – AIST  Whorshop on science and thechnology cooperation. Hanoi, 4-5 October, 2007. p1-11.
129.                      Trần Đức Thạnh, 2007. Tiềm  năng phát triển các khu neo trú cho tàu thuyền trên vùng biển và ven bờ Việt Nam. Tuyển tập Hội thảo: “ ảnh hưởng  của sóng thần đối với cộng đồng dân cư ven biển. Đề xuất một số biện pháp  phòng tránh”.  Hải Phòng 27 – 28/11/2007.
130.                      Trần Đức Thạnh, 2007. Một số  dạng tài  nguyên vị thế biển Việt Nam. Khoa học và Công  nghệ biển. Hà Nội. .No.4. T.7. Tr.80 – 93.
131.                      Tran Duc Thanh, 2007. Tam Giang – Cau  Hai: lagoon resources potential and orientation  for  management. Journal of Marine Science and Technology. Supplement. N.o.1 – T.7. Hanoi. P. 53 – 62.
132.                      Tran Duc  Thanh. “Curent situation of the coastal marine environment in Vietnam”. The ASEAN International Conference “Conservation on the environment” at Chulalonfkorn University, Bangkok, Thailand. 12 -13 Nov.2007. ORI – ASEAN  FOUNDATION. P46 – 46.
 2006
117.                      Trần Đức Thạnh, Lưu Văn Diệu, 2006. Những vấn đề  môi trường nổi bật ở dải ven bờ biển phía tây vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Phụ trương (2006). Tr 3-12.
118.                      Trần Đức Thạnh, 2006. Tổng quan về Môi trường cảng. Tạp chí Hàng hải. Số 6
119.                      Trần Đức Thạnh, 2006. Sa bồi, tuyến luồng và vấn đề bảo vệ môi trường vùng nước cảng Hải Phòng. Tạp chí Hàng Hải Việt Nam. Số 8-2006. trang 40 – 43.
120.                      Trần Đức Thạnh, 2006. Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng biển Việt Nam.  Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học, công nghệ và kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.  Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam – Hội KHoa học kỹ thuật biển. Hải Phòng 25 – 26/10/2006. Trang 212 – 220.
121.                      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Thụ Kim Anh, 2006. Phân loại và đặc điểm cơ bản của hệ thống vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam. Khoa học và Công nghệ biển. T6 (2006). Số 2.Tr. 38 – 51.
2005
110.                      TD Thanh, TD lan, DH Nhon, NTK Anh. 2005.  An Overview of the geological values and sedimentary environment of Ha Long Bay. Marine Resources and Environment T.XI. Csience and Technics Pub. House. Pp.38 – 64.
111.                      Trần Đức Thạnh. 2005.  Những vấn đề môi trường ven bờ nổi bật ở Việt Nam và định hướng bảo vệ.  Hội thảo: “Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ tác động của đại dương đến môi trường” . Hà Nội 8-10/10/2005. Tr. 63-74.
112.                      TĐ Thanh, NV Tiến, NH Cử, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, 2005. Những đặc trưng cơ bản của  hệ sinh thái đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Trang 207-224. Huế 12/2005.
113.                      TĐ Thạnh, NH Cử, NV Tiến, TĐ Lân, 2005. Hoạt động điều tra nghiên cứu vùng biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế của Viện TN&MT Biển hơn 20 năm qua. Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Trang 28-38. Huế 12/2005.
114.                      TĐ Thạnh, LV Kẻn, NH Yết, NV Tiến, TĐ Lân, ĐC Thung, NH Cử, 2005. Kết quả nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học bảo tồn tự nhiên biển của Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng. Hội nghị kHoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam 1975 – 2005. Hà Nội 19/5/2005. Quyển III. Tr. 169-180.
115.                      Trần Đức Thạnh, Đ Chiến, 2005. Bước đầu đánh giá tác động của hồ Hoà Bình đối với nguồn lợi cá biển ven bờ. Hội thảo Khoa học toàn quốc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản. Bộ Thuỷ sản. Hải Phòng 14-15/01/2005Tr.472 – 485.
116.                      Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Nam, Nguyễn Miên, 2005. Những đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Huế 12/2005. Trang 44 – 64. 2004
107.                      TĐ Thạnh, N Cẩn, Đ Đ Nga, ĐV Huy, 2004. Đặc điểm phát triển bờ và dao động mực nước biển Holocen ở khu vực Hải Phòng. Khoa học & Công nghệ biển.Tập 4, số 3. Trang. 25 – 42.
108.                      Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thanh Sơn, 2004. Vài nét tổng quan về địa mạo bờ và vấn đề quản lý dải ven bờ Việt Nam.  Tuyển tập công trình khoa học chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam lần thứ IV. Hà Nội 17/11/2004. Trang 31 – 42.
109.                      TĐ Thạnh, TV Trị, LĐ An, LH Anh, Waltham Tony, 2004. Hạ Long một di sản địa chất và địa mạo của thế giới. Di sản Văn Hóa, số 8.Trang 81-84.

Tạp chí và hội nghị (trước 2003 
1.                    Trần Đức Thạnh, Đặng Đức Nga, Đặng Trần Quân, Nguyễn Tiến Chủ, 1982. Các phức hệ sinh thái – tuổi Diatomeae trong trầm tích Holoxen ở đồng bằng Thanh Hoá - Vinh. Bản đồ Địa chất, 53: 5-13. Liên Đoàn BĐĐC, Hà Nội.
2.                    Trần Đức Thạnh, Đặng Đức Nga, Nguyễn Thế Vinh, 1982. Nguồn gốc tầng Đống Đa theo kết quả phân tích tảo Silic (Diatomeae). Những phát hiện mới về KCH năm 1982: 58-59. Viện KC, Hà Nội.
3.                    Trần Đức Thạnh, 1983. Vài ý kiến về những biến đổi địa chất ở vùng ven bờ Quảng Yên -HảI Phòng trong thời kỳ hiện đại. Những phát hiện mới về KCH năm 1983. Viên KC, Hà Nội.: 52-54.
4.                    Trần Đức Thạnh và nnk, 1983. Hệ thống vùng cửa sông ở ven bờ Hải Phòng-Quảng Yên. Hội nghị " Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" Hà Nội 11/1983. Tóm tắt báo cáo.
5.                    Trần Đức Thạnh , Nguyễn Đức Cự, Phí Kim Trung, Đinh Văn Huy, Nguyễn Hữu Cử, 1984. Đặc điểm địa chất khu vực di chỉ Cái Bèo, Cát Bà, Hải Phòng. Những phát hiện mới về KCH năm 1984. Viện KC, Hà Nội.
6.                    Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1984. Vai trò Địa chất - Địa mạo đối với việc hình thành và phát triển rừng ngập mặn ở dải ven biển miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập "Hội thảo khoa học về hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam" trang 33 - 47.
7.                    Trần Đức Thạnh, 1985. Cửa Thuận An và Tư Hiền. Những phát hiện mới về khảo cổ học 1985: 20-21, Viện khảo cổ. Hà Nội.
8.                    Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1985. Rừng ngập mặn - Cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và nguồn lợi kinh tế to lớn ở ven biển HảI Phòng.  Nghiên cứu lịch sử HảI Phòng số 1 (5), Tr. 20-28.
9.                    Trần Đức Thạnh và Nguyễn Đức Cự, 1985. Qúa trình hình thành và phát triển vùng đất Hải Phòng. Nghiên cứ lịch sử HảI Phòng. No.2. Tr.27-33.
10.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Đức Cự, 1986. Khôi phục hoàn cảnh cổ địa lí khu vực huyện Đồ Sơn khoảng thế kỉ XIIINghiên cứ lịch sử HảI Phòng. No.3. Tr.41-44.
11.                 Trần Đức Thạnh, Phí Kim Trung. 1986. Ranh giới Pleixtoxen và Holoxen trong trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ. Những phát hiện về khảo cổ học  năm 1986., Viện khảo cổ, Hà Nội. Tr. 33- 34
12.                 Trần Đức Thạnh, 1986. Phát hiện di tích xương cá voi trong trầm tích Holoxen giữa ở Hoàng Tân, Quảng NinhNhững phát hiện mới về KCH năm 1986. Viện KC, Hà Nội. Tr. 41-43.
13.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 1986. Những cái  Đượng ở ven bờ Hải Phòng - Quảng YênNhững phát hiện mới về KCH năm 1986. Viện KC, Hà Nội. Tr. 40-41.
14.                 Trần Đức Thạnh, 1987. Cái Bèo -  nơi định cư của người tiền sử,. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng. N03 (11). Tr. 22-25.
15.                 Trần Đức Thạnh, 1987. Vùng cửa sông Bạch Đằng. Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng. N02. Tr. 33-41.
16.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 1987. Các mực biển cổ Holoxen ở vùng ven bờ Đông bắc. Những phát hiện mới về KCH năm 1987. Viện KC, Hà Nội. Tr. 20-21.
17.                 Trần Đức Thạnh, 1988. Một vài suy nghĩ về trận địa cọc Bạch Đằng 1288. Nghiên cứu lịch sử HảI Phòng. No13. Tr.1-7.
18.                 Trần Đức Thạnh, 1988. Dẫn liệu về đợt hạ thấp mực nước biển vào cuối Holocen giữa- đầu Holocen muộn ở vùng ven bờ Đông Bắc.TC Khoa học TráI đất, 10/3-4: 50-53, Hà Nội.
19.                 Trần Đức Thạnh, 1989.   Chương 1: Điều kiện tự nhiên.  Trong: Địa chí quận Hồng Bàng. Quận uỷ - UBND quận Hồng Bàng. Hải Phòng. Tr. 9-22.
20.                 Trần Đức Thạnh, 1989. Khái quát cấu trúc và lịch sử phát triển địa chất quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. HảI Quân. No.3.(140). HảI Phòng . 19-21..
21.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đình Hồng, 1989. Cấu trúc và phân bố  của hệ thống ám tiêu san hô vùng quần đảo Trường Sa. Hải Quân. Hải Phòng. No.5 (141).
22.                 Trần Đức Thạnh, 1989. Hình thái, kiểu loại và đặc điểm phát triển của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển - Hải Quân số 6 (143)  Tr. 22-23.
23.                 Trần Đức Thạnh, 1989. Kết quả khảo sát và nghiên cứu dịa chất Đệ tứ và Địa mạo đảo Trường Sa. Hải Quân, 143/6:26-33. Hai Phòng
24.                 Trần Đức Thạnh, 1989. áp dụng phương pháp phân tích Diatomeae góp phần nghiên cứu những biến động của môi trường ven bò Thái Bình- Quảng Yên. Tài nguyên và môi trường biển - Hải Quân số 6 (143)  Tr. 16-17.
25.                 Trần Đức Thạnh và nnk, 1989.  Phát hiện quặng photphorit ở Cát Bà. Tài nguyên và môi trường biển - Hải  Quân số 6 (143)  Tr. 53-54.
26.                 Trần Đức Thạnh và nnk, 1989. Đánh gia xu thế và mức độ bồi tụ ở ven bờ châu thổ Sông HồngTài nguyên và môi trường biển - Hải Quân số 6 (143)  Tr.18-19.
27.                 Trần Đức Thạnh, 1990. Chương II: Địa Chất. Trong: Địa chí Hải Phòng, Tập I. Hội Đồng Lịch Sử thành phố HP. Tr. 21-37.
28.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1990.  Vài ý kiến về tài nguyên đất bồi ở ven bờ Châu thổ Sông Hồng. Hoạt động khoa học . No.11. Hà Nội. Tr. 20-22.
29.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, 1991. Hình thái, cấu trúc và tiến hoá của các bãI triều lầy ven bờ phía bắc Việt Nam. Trong: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III. Tập II, Hà Nội, 1991. Tr. 273-281
30.                 Trần Đức Thạnh, 1991. Động lực bồi tụ xói lở bờ và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III. Tập II, Hà Nội, . Tr. 266 - 272.
31.                 Trần Đức Thạnh, 1991. Một số đặc điểm địa chất đảo san hô Trường Sa. TC Địa chất, 206-207: 37-44. Hà Nội.
32.                 Trần Đức Thạnh, 1991. Phân bố của tảo Silic trong trầm tích bề mặt vùng biển từ cửa Văn úc tới cửa Ba lạt. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 67-72.
33.                 Trần Đức Thạnh, 1991. Dẫn liệu về đợt hạ thập mực nước vào cuối Holoxen giữa - đầu Holoxen muộn ở vùng ven bờ Đông bắc Việt Nam. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội. Tr. 48 - 53.
34.                 Trần Đức Thạnh, 1991. Đặc điểm các bồn tích tụ hiện đại tiêu biểu ở dải ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 39-47.
35.                 Trần Đức Thạnh và nnk, 1991. Hệ lạch triều ở dảI bờ biển Hải Phòng -Quảng Yên. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 26-33.
36.                 Trần Đức Thạnh và nnk, 1991. Hiện tượng cống treo ở các đầm nuôi nước lợ ven bờ  HảI phòng - Quảng Yên.  Hoat động khoa học No.2. Tr. 26-28.
37.                 Trần Đức Thạnh,  Nguyễn Chu Hồi, 1992. Môi trường địa chất và vấn đề sa bồi cảng HảI Phòng. Hoat động khoa học. No.1. Tr. 43-44
38.                 Trần Đức Thạnh, 1993. Các phức hệ sinh thái tảo Silic (Diatomeae) trong trầm tích Đệ tứ vùng triều Hải Phòng - Quảng Yên. Tạp chí Khoa học. Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số 1. Tr. 34 - 40.
39.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi và Nguyễn Đức Cự, 1993. Cơ sở khoa học sử dụng hợp lí các bãI triều lầy ven biển phía Bắc Việt nam.  Tuyển tập hội thảo Quốc gia : Nghiên cứu và quản li vùng ven biển Việt Nam. Hà Nội. Tr. 195-200
40.                 Trần Đức Thạnh1994. Động lực bồi tụ – xói lở  và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập II. Nxb. KH&KT Hà Nội Tr.13-19.
41.                 Trần Đức Thạnh1994.  Kết quả khảo sát bước đầu nước ngầm đảo san hô Trường Sa. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập II. Nxb. KH&KT Hà Nội Tr. 19-25.
42.                 Trần Đức Thạnh,  Đỗ Quang Thịnh, Nguyễn Chu Hồi , Nguyễn Văn Đông, Đinh Văn Huy,1994.  Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên đối với phát triển du lịch biển quần đảo Cát Bà. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập II. Nxb. KH&KT Hà Nội Tr. 86-92.
43.                 Trần Đức ThạnhĐinh Văn Huy, Nguyễn Đức Cự, Trần Đình Lân, 1994.  áp dụng quy tắc Bruun để tính toán dự báo  xói lở các bãI biển ven bờ HảI Phòng khi có sự dâng cao của mực biển. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập II. Nxb. KH&KT Hà Nội Tr. 48-53.
44.                 Trần Đức Thạnh1994. Vài nét về đảo Bạch Long Vỹ.  Thông tin HảI Quân. No.6 (169). Tr.24-25.
45.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1995. Những vấn đề cơ bản về môi trường tự nhiên, sinh thái và tài nguyên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập  hội thao khoa học về đầm phá Thùa Thiên – Huế. Hải Phòng. Tr. (12 trang).
46.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Hữu Cử, 1995. Bước đầu nghiên cứu các lòng sông cổ dưới đáy thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ. Công trình NCĐC ĐVL biển, 1:107 – 112,  Viện HDH, Hà Nội.
47.                 Trần Đức Thạnh, 1995. Nhận xét bước đầu về tác động của một số công trình đến môi trường cửa sông ven biển HảI Phòng. Tạp chí hoạt động khoa học số 4. Hà Nội. Tr. 23-24.
48.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, 1995. Những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên và động lực phát triển vùng cử sông Ka Long liên quan đến vấn đề hoạch định biên giới.  Biên giới và lãnh thổ. No.1.Hà Nội. Tr. 3-9.
49.                 Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân và Nguyễn Hữu Cử, 1995. Về hiện tượng bồi lấp cửa Tư Hiền. Tạp chí hoạt động khoa học số 9. Tr. ???
50.                 Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, 1995. Vai trò của các yếu tố động lực ngoại sinh dối với quá trình trầm tích ở dải ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ. Trong: Địa chất, khoáng sản và dầu khí Việt Nam. Tập 1: Địa chất. Hà Nội . Tr. 185-195.
51.                 Trần Đức Thạnh1995. Nhận thức về ảnh hưởng của dâng cao mực nước biển đến môI trường ven biển Hải  Phòng. Tạp chí hoạt động khoa học số 11. Hà Nội. Tr. 32-33.
52.                 Trần Đức Thạnh1995.  Ranh giới dưới và địa tầng trầm tích Holoxen ở thềm lục địa vịnh Bắc      Bộ . Tạp chí Các khoa học Trái đất số 1(22-29).
53.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Trần Đình Lân và Nguyễn Hữu Cử, 1996. Tiềm năng sử dụng và những vấn đề quản lí đầm phá ven bờ Miền Trung Việt Nam. Hoạt động khoa học. Số 9. Hà Nội, p. Tr. 4-6.
54.                 Tran Duc Thanh, Nguyen Huu Cu and, Tran Dinh Lan, Protection and management of lagoonal wetlands in Central Coast of Vietnam. P. 48 - 54. Proceedings of National wetland conservation and management, Hanoi, 1996.
55.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Đinh Văn Huy và nnk, 1996. Một số kết quả ứng dụng tư liệu viễn thám trong nghiên cứu dải ven bờ ở Phân Viện HảI Dương Học tại Hải PhòngTài nguyên và Môi trường biển. Tập III. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật.  Tr.93- 102.
56.                 Trần Đức Thạnh, Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn ĐỨc Cự, Đinh Văn Huy, Nguyễn Quang Tuấn, PHạm Văn Huấn, Phạm Văn Vị, Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Anh, 1996. Cấu trúc và biến dạng bãi biển Đường 14, Đồ Sơn, Hải Phòng. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập III. Nxb. KH&K. Tr.103-114.
57.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Nhật Thi, 1996. Một số vấn đề cơ bản về hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tài nguyên và Môi trường biển. Tập III. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật trang 206 - 219.
58.                 Trần Đức Thạnh Và Nguyễn Thanh Sơn, 1996. Tiềm năng phát triển du lịch biển Việt Nam. Thông tin Hải Quân. Bộ tư lệnh Hải Quân xuát bản. Số 4 (180) Tr. 31-35 và số 5 (181), Tr.35-37
59.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy và Trần Đình Lân, 1996. Đặc điểm phát triển của vùng đất bồi ngập triều  ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí khoa học về trái đất. Số 18 (1), trang 50-60.
60.                 Huy D. V. & T.D. Thanh, 1996. Preliminary application of remote sensing data for mangrove mapping in Bach Dang Estuary ( North Vietnam) . Proc. Reforestation and management of mangrove ecosystems in Vietnam. MERC, HIO, ACTMANG. Doson, 8-10 Oct., 1996. P. 183-187.
61.                 Trần Đức Thạnh, 1996. Nhận xét bước đầu về khả năng ảnh hưởng của sự dâng cao mực nước biển đến môi trường ven bờ Hải Phòng. Công trình NCĐC  ĐVL biển II: 321-327. Viện HDH, Hà Nội.
62.                 Thanh. T. D., N. H. Cu and T. D. Lan, 1996. Protection and Management of Lagoon Wetlands in Central Coast of  Vietnam. In: Nguyen Chu Hoi (ed). Vietnam National Wetland Conservation and Management  Strategy. Status, Utilization, Conservation and Management. Workshop Proceedings, SIDA/IUCN/MOSTE/NEA. Hanoi: 48-54.
63.                 Trần Đức Thạnh và nnk, 1996. Một số vấn đề cơ bản về hệ sinh thái đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập III, Nxb KH và KT Hà Nội.
64.                 Trần Đức Thạnh, 1997. Kết quả và định hướng nghiên cứu Địa môi trường dải ven bờ ở phân viện HảI Dương học tại Hải Phòng. Hoạt động khoa học . No.6. Hà nội. Tr.28-30.
65.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy và Trần Đình Lân và nnk, 1997. Đăc điểm biến dạng bờ và gải pháp phòng chống xói lở bờ đảo Cát Hải. TàI nguyên và môi trường biển. T.IVNxb KH và KT Hà Nội. Tr. 41-49.
66.  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Cẩn và Đặng Đức Nga, 1997. Đặc điểm phát triển của khu vực ven bờ Đồ Sơn – Hạ Long trong Holoxen. Địa chất và địa vật lí biển. T.III. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 199-212.
67.                 Trần Đức Thạnh,  Đinh Văn Huy, Trần Đình Lân,  Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Hữu Cử, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thị Phương Hoa, Phạm Thanh Thúy, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Vị, Nguyễn THị Kim Anh, 1997. Đăc điểm biến dạng bờ và giải pháp phòng chống xói lở bờ đảo Cát Hải, Hải PhòngTài nghuyên và môi trường biển. T.IV, Nxb. KH&KT, Hà Nội, Tr. 41-59.
68.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Cẩn, Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Phùng, Nguyễn Văn Tạc, 1997. Đặc điểm địa mạo biển Việt Nam. Tài nghuyên và môi trường biển. T.IV, Nxb. KH&KT, Hà Nội, Tr. 7-28.
69.                 Trần Đức Thạnh, 1997.  Tác động môi trường của việc lấp cửa, chuyển cửa ở hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai . Tài nguyên và môi trường biển, tập IV- Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr.185-197.
70.                 Trần Đức Thạnh, 1998. Một số đặc điểm địa chất đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa. Nxb. KH&KH . Hà Nội, Tr. 93-103.
71.                 Trần Đức Thạnh, 1998.Kết quả khảo sát bước đầu nước ngầm đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa. Nxb. KH&KH . Hà Nội,   Tr. 218-226.
72.                 Trần Đức Thạnh, 1998. Động lực bồi tụ, xói lở bờ và sự thay đổi hình dạng đảo san hô Trường Sa. Tuyển tập các công trình nghiên cứu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa. Nxb. KH&KH . Hà Nội,   Tr.251-257.
73.                 Trần Đức Thạnh và nnk,1998. Các giá trị bảo tồn của vùng đất ngập nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Kỷ yếu hội thảo quản lý và bảo vệ đất ngập nước ven bờ Việt Nam, Huế, 23 - 25/7/1998.
74.                 Trần Đức Thạnh, Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn ĐỨc Cự, Đinh Văn Huy, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Vị, 1998. Nguyên nhân bồi lấp cửa Tư Hiền ở đầm phá Tam giang – Cầu Hai. Tài nguyên và Môi trường biển. T.V. nxb. KH&KT. Hà Nội, Tr. 28- 43.
75.                 và nnk. 1998.  Nguyên nhân bồi lấp cuă Tư Hiền ở hệ đầm phá Tam Giang -  Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển, tập V- Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 28-43.
76.                 Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Đỗ Nam , Nguyễn Miên và nnk, 1998.  Định hướng quản lí tài nguyên và môi trường hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển, tập V- Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr.65-70.
77.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy,  Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết, 1998. Kết quả bước đầu sử dụng tàI liệu ảnh vệ tinh nghiên cứu phân bố cỏ biển, rong biển và san hô ở miền Trung Việt Nam.  Tài nguyên và môi trường biển, tập V- Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr.94-102.
78.                 Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Đinh Văn Huy, 1998. Tác động tự nhiên và nhân sinh đến sự phát triển của dải ven biển châu thổ Sông Hồng. Kỷ yếu hội nghị khoa học, công nghệ và môi trường phục vụ phát triển KT-XH các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và trung du Bắc Bộ. HảI Phòng 5/98. Tr. 42-51.
79.                 79.  Trần Đức Thạnh, 1998.  Lịch sử địa chất Vịnh Hạ Long.  NXb. Thế Giới - Ban Quản lí VHL. Hà Nội. Tr. 1- 94.
80.                 Thanh T.D., D.V. Huy, N.T. Son  & N.H.Cu, 1998. Preliminary study of river channel networks in the Bac Bo Gulf. In: Contributions of Marine Geology and Geophysics. Vol. 4  Sc. & Tech. Pub. House, Hanoi, p. 164-170.
81.                 Do Nam, Nguyen Mien, Tran Duc Thanh et all, 1998. Impact of wetland preservation at Tam Giang – Cau Hai lagon system.Proc.Woskshop on management and protection of coastal wetlands in Vietnam.Hue, July,1998. P.68-80.
82.                 Thanh  T.D., 1999. Risk of Tu Hien Inlet closure in Tam Giang – Cau Hai Lagoon. Journal of Geology. Series B, No.13-14. Hanoi. p.262a-262b.
83.                 83.  Trần Đức Thạnh, 1999. Giá trị của bãi cát biển Việt Nam.  Thông tin HảI Quân. Bộ TLHQ. HảI Phòng. No. 5(198). Tr. 43-46 và  No.6(199). Tr. 40-42.
84.                 Trần Đức Thạnh, 1999. Địa tầng Holocen và cấu trúc bãi triều ven bờ Hải Phòng. TC Các khoa học về tráI đất. No.3(21). Hà Nội. Tr. 197-206.
85.                 Trần Đức Thạnh, 1999. Địa tầng Holocen và cấu trúc bãi triều ven bờ HảI Phòng. Tài nguyên và môi trường biển. T.VI. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 70-86.
86.                 Trần Đức Thạnh, 1999. Một số vấn đề cơ bản về địa môi trường ven bờ Viờ?t NamTài nguyên và môi trường biển. T.VI. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 87-97.
87.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Văn Tiến , Nguyễn Huy Yết, 1999. Kết quả bước đầu sử dụng ảnh vệ tinh nghiên cứu phân bố cỏ biển, rong biển và san hô ở Miền Trung Việt Nam. Tuyển tập BCKH  hội nghị KHCN biển toàn quốc lần thứ IV. Tập II. Hà Nội. Tr. 1075-1080.
88.                 Thanh, T.D.& Tony  Waltham, 2000. The Outstanding value of the geology of Halong Bay.. Proc. Workshop on five years of the Halong Bay, World  Heritage.            Halong City,  30 April, 2000. p. 41-47.
89.                 Thanh, T.D. & D.V.Huy, 2000. Coastal development of the Modern Red River Delta. Inter. Workshop on Deltas: their Dynamics, Facies and Sequences with special references to sea-level changes and human impacts. Tsukuba, Japan. 16-17 March, 2000. Abstracts and reports.
90.                 Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, 2000. Tổng quan về tai biến sa bồi và xói lở bờ biển Việt Nam. Hoạt động khoa học. No.1. Hà Nội. p.26-27.
91.                  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Cẩn, dặng Đức Nga, 2000.  Bản chất cấu trúc  estuary của vùng cửa sông Bạch Đằng.  Tài nguyên và môi trường biển. T.VIi. Nxb. KH&KT. Hà Nội. Tr. 35 – 50.
92.                  TD Thanh, DV Huy, 2001. Land – sea intraction and environment change in the Vietnam coastal zone. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Lần Thứ hai, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hà Nội 23 – 25/11/2001. Chuyên ngành Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học. Tr. 100 – 106.
93.                  TĐ Thạnh, TĐ Lân, PV Lương, ĐV Huy. 2001. ảnh hưởng hoạt động của con người đối với môi trường ven bờ biển Việt Nam trong mối quan hệ tương tác lục- địa biển. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học & Kỹ thuật. Hà Nội. Tập VIII. Tr. 99 – 107.
94.                  Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Đinh Văn Huy, Trần Văn Điện. 2001. Biến động cửa hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. T.1 (2001), số 3. Hà Nội. Tr. 33-43.
95.                  TD Thanh Waltham Tony, 2001. The oustanding value of the geology of Ha Long Bay. Advances in Natural Sciences, Vol.2, No.3.
96.                 TD Thanh, D Nam, 2002. Valuation of Tam Giang-Cau Hai lagoon ecosystem and the need for its conservation. Proc. Ecotone X: Ecosystem valuation for assessing funtions of coastal ecosystems in Southeast Asia. Hanoi.
97.                  TĐ Thạnh, Đ Đ Chiến, 2002. ảnh hưởng của các dập chứa trên lưu vực đến môi trường sinh thái ven bờ. Tài nguyên và Môi trường biển. Nxb. Khoa học & Kỹ thuật. Hà Nội. Tập IX. Tr. 121 – 136.
98.                 Trần Đức Thạnh, 2002. Đặc điểm địa hình và quá trình phát triển vùng đất Hải Phòng. Khoa học và Kinh tế Hải Phòng. Số 11. Hải Phòng. Tr.13-20
99.                 Tran Duc Thanh, Tran Van Dien and Do Dinh Chien. 2002. Inlet Change in Tam Giang-Cau Hai Lagoon and Coastal Flood. Collection of Marine Reaserach Works. Science & Technique Publishing House. Hanoi. Số kỷ niệm 80 năm thành lập Viện Hải Dương học Nha Trang.
100.               Trần Đức Thạnh , Đinh Văn Huy, 2002.  Tai biến bồi tụ và xói lở bờ biển Việt Nam. Tạp chí Khoa hoc. Đại học Quốc gia Hà Nội. ISSN 0886-8612. Trang 79 – 83.
101.              Pham Huy Tien, TD Thanh, BH Long, NV Cu, 2003. Coastal erosion and sedimentation in VietNam. Tài Nguyên & Môi trường biển. TX. NXB KH & KT. Hà Nội. Tr.20 – 33.\Phạm Huy Tiến, Trần Đức Thạnh, Bùi Hồng Long, Nguyễn Văn Cư, 2002. Các kết quả nghiên cứu xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Khoa học và Công nghệ biển. Tập 2, số 4. Trang 12 – 26
102.               Trần Đức Thạnh, Đ Đ Chiến, 2003.  Bước đầu đánh giá tác động của hồ Hoà Bình đối với nguồn lợi cá biển ven bờ. Tài Nguyên & Môi trường biển. TX. NXB KH & KT. Hà Nội. Tr.139 – 160.
103.              TĐ Thạnh, NH Cử, NC Hồi, NV Tiến, 2003. Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai,  giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa. Nghiên cứu Huế. Tập 3. Trung tâm Nghiên cứu Huế. Tra. 124 – 167.
104.              T D Thanh, 2003. Researches in estuarine environment and ecosystem of Red River: an overview on activities and results. Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường biển. Tập X. tr. 34- 53
105.               Trần Đức Thạnh , Đinh Văn Huy, 2003. Chương 1: Địa lí tự nhiên.  Trong: UBND TX Đồ Sơn, TT KHọc XH&NV HảI Phòng. Địa chí thị xã Đồ Sơn.  NXB. HảI Phòng. Tr. 29 – 86.
Đồng tác giả
1.                    Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng và Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên-Huế, 1998. Các giá trị bảo tồn của vùng đất ngập nước đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Thông tin Khoa học và Công nghệ, số 3. 1998. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên-Huế: 76-87.
2.                    Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử và Trần Đức Thạnh,  1997. Tiềm năng vật liệu xây dựng tren đảo Bạch Long Vỹ và vấn đề khai thác sử dụng hợp lý. Tài nguyên và môi trường biển. T.IV. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 106-112.
3.                    Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh, 1996. Những vấn đề mô trường liên quan đến các hoạt động kinh tế ven biển HảI Phòng - Quảng NinhTài nguyên và môi trường biển. T.III. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 185-197.
4.                    Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh,  Nguyễn Đức Cự, 1991. Điều kiện tự nhiên và sinh thái hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai và đầm Lăng Cô. Ttin KH&CN TT-Huế. Tháng 1/1991. (8 trang).
5.                    Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh, 1980.  Kết quả bước đầu nghiên cứu hoá thạch Diatomeae trong trầm tich Neogene Tây Nguyên. Hội nghị khoa học Địa chât kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành Địa chất Việt nam. Hà Nội 9/1980. Tóm tắt báo cáo. Tr. 20 –
6.                    Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh,  Nguyễn Ngọc, 1980. Kết quả phân tich Diatomeae ( Khuê tảo) trong thềm Mavich. TC Khoa học tráI đất. 4/4:27-30. Hà Nội.
7.                    Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh, 1982. Các phức hệ tảo Silic (Diatomeae) Plioxen Tây Nguyên Và ý nghĩa của chúng. TC Khoa học tráI đất.4/1: 27-30. Hà Nội.
8.      Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh, 1985. Các phức hệ sinh thái-tuổi tảo Silic (Diatomeae) trong trầm tích Đệ tứ đồng bằng sông Cửu Long. TTBC Hội nghị KHKT ĐCVN lần 2, 2: 273-276. Hà Nội.
9.      Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh và Đinh Văn Huy 1991.  Khảo sát địa hình bãi triều phục vụ nuôi trồng thuỷ sản . Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học biển toàn quốc lần thứ III. Tập II, Hà Nội, 1991Trang  218 – 223.
10.                 Đặng Đức Nga, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Vinh, 1996.  Diatomeae trong trầm tích Đệ tứ ở Việt Nam, các phức hệ sinh tháI và ý nghĩa địa tầng của chúng. TC Địa chất, A/237: 14-17. Hà Nội.
11.                 Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè, Trần Đức Thạnh và nnk, 1994. Hoạt Động đứt gãy Hiện ĐạI vùng Hải Phòng- Quảng Yên. Tài nguyên và môi trường biển. T.II. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 61-65.
12.  Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, 1991. Hình thái, phân bố trầm tích và đặc điểm bồi tụ bãI bồi ven biển huyện Kim Sơn. Tài nguyên và môi trường biển. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 33-38.
13.  Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Quang Tuấn, 1996.
14.  Đặc điểm môi trường trầm tích hiện đạI đầm phá Tam giang- Cầu Hai. Tài nguyên và môi trường biển. T.III. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 36-44.
15.  Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1991. Một số đặc điểm địa mạo  vùng biển vườn Quốc gia Cát Bà. Tài nguyên và môi trường biển. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 19-25.
16.  Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1994. Sự phát triển đường bờ ở khu vực HảPhòng - Quảng Yên. Tài nguyên và môi trường biển. T.II. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 61-65.
17.                 Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh và nnk, 1999. ứng dụng tài liệu viễn thám thành lập bản đồ habitat khu vực đảo Bạch Long Vỹ.  Tuyển tập hội thảo: ứng dụng viễn thám trong quản lí môI trường Việt Nam. Hà Nội, 10/1999.  Tr.112-116.
18.                 Nguyễn Thanh Sơn, Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 1996. Địa hình đáy Vịnh Bắc Bộ. Tài nguyên và môi trường biển. T.III. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 16-26.
19.  Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Chu Hồi, Trần Đức Thạnh, 1997. Kiểm kê đất ngập nước triều vùng ven bờ và các đảo Đông bắc Việt NamTài nguyên và môi trường biển. T.IV. Nxb KH&KT. Hà Nội. Tr. 113-124.
20.                 Trần Văn trị, Lê Đức An, Lại Huy Anh, Trần Đức Thạnh, Tony Waltham., 2003. Di sản thế giới Vịnh Hạ Long:  Những giá trị nổi bật về địa chất. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 277, 7-8/2003. Tr. 6-20.
21.                 Trần Văn trị, TrầnĐức Thạnh, Tony Waltham,  Lê Đức An, Lại Huy Anh, 2003. The Ha Long Bay World Heritage: Oustanding geological va lues. Journal of Geology, Series B. No. 22/2003. p.1-18.
22.                 Đỗ Nam,  Nguyễn Việt, Trương Đình Hùng, Hoàng Tấn Liên, Nguyễn Văn Hùng, Phùng Đức Vinh, Hà Học Kanh, Trần Đức Thạnh, Phan Văn Hoà, Nguyễn Doanh Anh, Lê Quang Vinh, 2004.  Đặc điểm khí hậu – thuỷ văn Thừa Thiên Huế.  Nhà XB Thuận Hoá , Húe. Tr. 1- 156.
23.                 Nguyễn Thanh, Lê Văn Thăng, Hà Học Kanh, Nguyễn Khoa Lạnh,  Trương Văn Lới, Bùi Văn Nghĩa,  Mai Văn Phô,  Võ Văn Phú,  Lê Đình Phúc, Lê Xuân Tài, Trần Đức Thạnh, Hoàng Đức Triêm, Nguyễn Việt, 2005. Địa chí Thừa Thiên Huế.  Phần Tự nhiên.  NXB. Khoa học Xã Hội.  Hà Nôi. Tr. 1-307.
24.                 Nguyễn Hữu Cử và Trần Đức Thạnh,  2005.  ảnh  hưởng của xói lở bờ biển và sa  bồi luồng  lạch đến nuôi trồng thuỷ sản.   Kỷ yếu hội thảo toàn quốc  bảo  vệ môi trường  và nguồn lợi thuỷ sản. Hải phòng 14 – 15 /1/ 2005. Trang 77 – 83.
25.                 Đinh Văn Huy, Trần Đức Thạnh, 2006. Tài nguyên đất ngập nước ven bờ Hải Phòng. Tr. 129 – 135.  Tuyển tập các công trình khoa học Họi nghị Khoa học Địa lý - Địa chính. Trường ĐH Khoa học tự nhiên – Hội Địa lý Việt Nam. Hà Nội 9/2006.
26.  Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử, Nguyễn Thị Kim Anh, 2006. Đặc điểm hình thái - động lực và phân bố vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam. Khoa học và Công nghệ biển. Phụ Trương (2006). Số 2.Tr. 42 - 54.
27.  Bùi Văn Vượng, Trần Đức Thạnh, Nguyễn THị Kim Anh, Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Hoài Nơn, 2006. Đánh giá một số tiềm năng sử dụng quan trọng của hệ thống vũng – vịnh ven bờ biển Việt Nam dựa trên các chỉ tiêu hình thái động lực. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc Lần thứ II. Hà Nội. Trang  443 – 454.
28.                  Nguyễn Hữu Cử, Trần Đức Thạnh, 2006. Tổng quan tình hình xói lở bờ biển, sa bồi luồng lạch ven bờ Bắc Việt Nam  Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học, công nghệ và kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.  Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam – Hội KHoa học kỹ thuật biển. Hải Phòng 25 – 26/10/2006. Trang  47 - 56.
29.                 Bùi  Văn Vượng. Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Hoài Nơn, 2005.  Đánh giá mọt số tiềm năng sử dụng quan trọng của hệ thống vũng – vịnh ven bờ biển Việt Nam dựa trên các chỉ tiêu hình thái - độnglưc.  Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai.   Hà Nội 2006. Trang  443 – 454.
30.                 Trần Anh Tú, Đ Đ Chiến, Trần Dức Thạnh, 2007. ảnh hưởng của đập Hoà Bình đến quá trình bồi tụ ra phía biển vùng ven bờ sông Hồng. TN&MT biển. Nxb. KH&KT Hà Nội. Tr. 133 – 140.
31.                 Đỗ Công Thung, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Minh Huyền, 2007. Đánh giá tác động của ô nhiễm dầu đối với các hệ sinh thái biển Việt Nam. Bảo vệ Môi trường. Số 7/2007. Tr. 24 – 27.


Để tham khảo các bài báo hoặc sách của tác giả, xin liên hệ với ban biên tập !
Tác giả bài viết: PGS. TS Trần Đức Thạnh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Bizmac.com -thiết kế web 24/7

Xem kênh Youtube

Thăm dò ý kiến

Bạn hiểu gì về lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển

Không quan tâm

Hiểu không nhiều

Tôi đã học một vài tài liệu

Rất quan tâm và thương xuyên đọc web bienxanh.net

Thống kê

  • Đang truy cập: 318
  • Hôm nay: 22850
  • Tháng hiện tại: 1893032
  • Tổng lượt truy cập: 53239234
   
Loading
Trưởng ban biên tập: TS. Lê Xuân Sinh - Email: bienxanhs.net@gmail.com - Hotline: +(84)972-366-858