Đề tài KC08.09 kiểm tra tiến độ giai đoạn I

Đề tài KC08.09/16-20 tiến hành kiển tra giai đoạn I, đề tài đã thực hiện được 11/36 tháng. Hoàn thành được 04/ 08 nội dung và các sản phẩm chuyên đề, nhật ký, bản đồ, tập số liệu đã đảm bảo chất lượng.
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Xuân Sinh đang trình bày các kết quả đạt được từ 9/2017- 7/2018
Một số công việc chính đề tài đã thực hiện:
1. Khảo sát tổng quan ba xã đảo
2. Tổ chức 02 hội thảo
3. Khảo sát tổng hợp, phỏng vấn
4. Thu thập tài liệu, viết các báo cáo hiện trạng, thách thức, cơ hội đến mô hình kinh tế xanh ở ba xã đảo
5. Lập các bản đồ (06/ 27 bản đồ)
6. Đang xây dựng bộ CSDL
7. Đang thực hiện các công việc quan trọng là xây dựng mô hình kinh tế xanh cho ba xã đảo
...

Tác giả bài viết: Thư ký đề tài ThS. Lê Văn Nam