Hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ biển, một tiềm năng cần được khai phá

Đề tài đánh giá các đặc trưng cơ bản về môi trường, bản chất hệ sinh thái và nguồn lợi của hệ sinh thái gò, đồi ngầm; đồng thời, đề xuất giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ hệ sinh thái này.
Đề tài “Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân. Viện Tài nguyên và Môi trường biển thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu vào sáng 3/5/2016.


Hình ảnh minh họa hình thái các gò, đồi ngầm trọng điểm ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

 
Sau hai năm thực hiện, đề tài đạt được những kết quả nổi bật: đánh giá nguồn gốc hình thành các gò, đồi ngầm vùng biển Thừa Thiên Huế; lập hồ sơ phân bố các gò, đồi ngầm ven bờ; đưa ra bộ số liệu mới và khá toàn diện về hiện trạng đa dạng sinh học ở ba khu vực trọng điểm phân bố gò, đồi ngầm; đánh giá được mối cân bằng trong nội tại của hệ sinh thái; bước đầu đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác nguồn lợi, lượng giá trị của hệ sinh thái... Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm ở vùng biển Thừa Thiên Huế và được Hội đồng đánh giá cao về giá trị khoa học mà đề tài đóng góp. Hệ sinh thái của đồi gò ngầm huế có giá trị đa dạng sinh học cao:

Một số loài cá sinh sống ở khu vực gò đồi ngầm có giá trị kinh tế được TS Nguyễn Văn Quân và các đồng nghiệp Viện TNMT biển ghi lại trong quá trình thực hiện đề tài bằng máy quay chuyên dụng và thiết bị lặn SCUBA

 

Các nguồn lợi hải sản khác có giá trị tiềm năng về y dược, du sinh sinh thái lặn ngắm cảnh biển và nơi cư trú nhiều loài khác.

Kết quả nghiên cứu đề tài đánh giá được tiềm năng của hệ sinh thái gò, đồi ngâm ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và ven biển Việt Nam nói chung. Bảo vệ hệ sinh thái ven biển, nơi cư ngụ và bảo tồn nguồn lợi và vươn khơi đánh bắt xa bờ là hướng đi bền vững của nền kinh tế biển Việt Nam.

(*): Mọi thông tin liên quan đến đề tài, liên hệ TS. Nguyễn Văn Quân - Viện phó Viện TNMT biển, email: quannv@imer.vast.vn
 

 

Tác giả bài viết: Sưu tầm: Minh Hiền

Nguồn tin: Viện Tài nguyên và Môi trường biển