Phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Đây là một đề tài trọng cấp nhà nước thuộc chương trình KC.09/16-20 do Viện Tài nguyên và Môi trường biển chủ trì thực hiện tại huyện đảo Trường Sa.
Các hoạt động triển khai của đề tài "Xác lập luận cứ khoa học và giải pháp tổng thể phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam”, mã số KC.09.29/16-20 - Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Trần Đình Lân sẽ thực hiện trong thời gian 30 tháng. Đây là đề tài thứ 29 trong tổng 40 đề tài thuộc chương trình KC.09/16-20 giai đoạn 2016-2020. Dưới đây là một hình ảnh hoạt động của hội thảo khoa học lần thứ nhất:Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Trần Đình Lân trình bày các kế hoạch thực hiện đề tài  trong thời gian 30 tháng. Đề tài sẽ thực hiện 02 chuyến khảo sát tổng hợp bổ sung các số liệu về môi trường, hệ sinh thái biển, nguồn lợi, hệ thống bản đồ chi tiết, v.v..tại Trường Sa để xây dựng được các luận cứ khoa học và giải pháp tổng thể phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa.


Thư ký đề tài TS. Vũ Mạnh Hùng nêu các phương pháp tiếp cận và nội dung nghiên cứu.


TS. Phạm Quốc Huy- Viện nghiên cứu Hải Sản, một trong 04 bốn đơn vị phối hợp, trình bày về nghiên cứu nguồn lợi hải sản vùng biển Trường Sa

 

Tác giả bài viết: Minh Hiền, Văn Nam