Hội thảo: "Phát triển bền vững kinh tế biển từ chiến lược chính sách đến thực tiễn Việt Nam hiện nay"

Hội thảo được tổ chức tại Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế vào ngày 30/11/2017.
Hội thảo có nhiều diễn giả, tác giả đang nghiên cứu, quản lý và quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế biển. Hội thảo đã ra nhiều vấn đề hiện nay là quản lý tổng hợp Tài nguyên và Môi trường biển - hải đảo, các chiến lược phát triển kinh tế biển, các giải pháp kỹ thuật về năng lượng tái tạo (năng lương gió, năng lượng sóng, năng lượng mặt trời). Các định hướng phát triển kinh tế theo hướng từ "nâu" chuyển sang xanh. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:


Hội thảo được quan tâm của nhiều diễn giả trong nước: PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, PGS.TS Vũ Sĩ Tuấn, TS. Nguyễn Quốc Việt và nhiều các diễn giả khác.


Chủ nhiệm đề tài KC.08.09/16-20 - TS. Lê Xuân Sinh đã trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu về định hướng phát triển mô hình kinh tế xanh cho các xã đảo ven bờ VN.
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Hoàng, Minh Hiền